Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!

Inwestor decydujący się na realizację inwestycji w Raciborzu ma możliwość skorzystania ze wsparcia licznych instytucji lokalnych, regionalnych, wojewódzkich i narodowych, oferujących pomoc zarówno inwestorom krajowym, jak i zagranicznym. Świadczą one usługi stwarzające możliwości do optymalnego rozwoju biznesu.

INSTYTUCJE WSPARCIA BIZNESU

Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora w Wydziale Rozwoju Urzędu Miasta

Do głównych zadań Referatu należy m.in.:

 • koordynowanie i monitoring procesu wdrażania Programu Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz do roku 2027+;
 • przygotowanie informacji o możliwościach inwestycyjnych miasta;
 • asystowanie inwestorowi we wszystkich procedurach administracyjnych i prawnych występujących w trakcie realizacji projektu;
 • zapewnienie dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej i otoczenia gospodarczo - prawnego inwestycji;
 • udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora oraz partnerów i poddostawców;
 • zapewnienie opieki proinwestycyjnej dla firm;
 • przekazywanie informacji o zachętach inwestycyjnych udzielanych przez Miasto Racibórz oraz prowadzenie tzw. drzwi otwartych dla przedsiębiorcy;
 • koordynacja działalności Ośrodka Współpracy Gospodarczej, w ramach którego przedsiębiorcy mogą  korzystać z lokali biurowych i powierzchni użytkowych będących w zasobie Miasta Racibórz na preferencyjnych warunkach - tzw. „Lokale na Start”;
 • nadzorowanie komunikacji z biznesem poprzez platformę internetową http://www.przedsiebiorczyraciborz.pl/ oraz profil na portalu społecznościowym Facebook „Przedsiębiorczy Racibórz”: https://www.facebook.com/PrzedsiebiorczyRaciborz/?fref=ts;

Kompleksowa obsługa inwestora

Miasto Racibórz wspiera inwestora na każdym etapie procesu inwestycyjnego i pozyskiwania decyzji administracyjnych, oferuje również pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z inwestycją. Gwarantuje także objęcie przedsiębiorcy szeroką opieką poinwestycyjną. Każdemu Inwestorowi zostanie przydzielony osobisty Project Manager, który jest w stanie wesprzeć inwestora podczas całego procesu inwestycyjnego (poczynając od uzyskania pozwolenia na budowę, znaleźć odpowiednią firmę budowlaną, pracowników itp.).

Dane teleadresowe:
Urząd Miasta Racibórz
Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora w Wydziale Rozwoju
ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz
Tel.: +48 (32) 755 07 20
e-mail:
Strona internetowa: https://www.raciborz.pl/

Inkubator Przedsiębiorczości

W odpowiedzi na zapotrzebowanie notującego wzrost gospodarczy miasta, władze chcąc stale stymulować przedsiębiorczość Raciborzan uruchomiły w Ośrodku Współpracy Gospodarczej Inkubator Przedsiębiorczości. W ramach kompleksowego projektu raciborski inkubator inicjuje aktywności adresowane do kreatywnych, chętnych spróbować swoich sił w biznesie osób, organizując konkursy oraz cykle różnorodnych szkoleń.

Inkubator przedsiębiorczości został powołany w ramach Ośrodka Współpracy Gospodarczej. Oprócz wspierania przedsiębiorców, świadczy także na ich rzecz usługi informacyjno-doradcze.

Dane teleadresowe:
Inkubator Przedsiębiorczości w Raciborzu
Ośrodek Współpracy Gospodarczej
ul. Króla Stefana Batorego 7, pok. 4 (II piętro), 47-400 Racibórz.
Tel.: +48 791 761 057
e-mail:
Aktualności Inkubatora: http://www.przedsiebiorczyraciborz.pl/

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

W Mobilnym Punkcie Informacyjnym można skorzystać z bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Ponadto zainteresowanym udostępniane są informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.
Spotkania organizowane są w Raciborzu średnio raz w miesiącu w ramach Ośrodka Współpracy Gospodarczej.

Dane teleadresowe:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Powstańców Śląskich 34, 44-200 Rybnik
Godziny pracy: pn 7:00-17:00, wt-pt  7:30-15:30
Tel.: +48 (32) 431 50 25, +48 (32) 423 70 32
Strona internetowa: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Konsultacyjna Rada Gospodarcza

Środowisko gospodarcze zgromadzone wokół Raciborza posiada swoją reprezentację działającą bezpośrednio przy Prezydencie Miasta Raciborza. Konsultacyjna Rada Gospodarcza sprawuje funkcję opiniodawczo-doradczą w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym miasta Racibórz. Każdy przedsiębiorca działający na obszarze Raciborza lub zamierzający na jego obszarze rozpocząć taką działalność może zgłosić wniosek do rozpatrzenia przez Radę. Wniosek powinien dotyczyć istotnych spraw gospodarczych miasta i zawierać uzasadnienie. Uczestnictwo w Radzie ma charakter społeczny.
W skład Rady wchodzą:

 • przedstawiciele środowiska gospodarczego Raciborza,
 • przedstawiciele władz samorządowych na szczeblu miejskim i powiatowym,
 • przedstawiciele środowiska naukowego związanego z gospodarką.

Więcej informacji o Radzie znaleźć można na stronie internetowej: https://www.raciborz.pl/urzad/Konsultacyjna_Rada_Gospodarcza

Raciborska Izba Gospodarcza

To organizacja zrzeszająca przedsiębiorstwa i osoby prowadzące działalność gospodarczą. Członkami Izby są m.in. potentaci z branży energetycznej realizujący wielomilionowe inwestycje w całym kraju. Podstawowym celem funkcjonowania Raciborskiej Izby Gospodarczej jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Izba zrzesza obecnie ponad 60 członków z różnych branż, w tym handlowo-usługowej, gastronomicznej, produkcyjnej czy budowlanej.
Jej członkowie mogą korzystać z możliwości wsparcia i uczestnictwa w szeroko zakrojonych inicjatywach, promocji własnej firmy i oferowanych produktów. Członkom umożliwia się także uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach. W ramach Izby dokonywane są także grupowe zakupy gazu i energii elektrycznej, co pozwala lokalnym przedsiębiorcom osiągnąć realne oszczędności.

Dane teleadresowe:
Raciborska Izba Gospodarcza
ul. Króla Stefana Batorego 7, 47-400 Racibórz
Tel.: +48 (32) 415 51 89
e-mail:
Strona internetowa: http://www.rig-raciborz.pl/

Cech Rzemiosł Różnych

Jest to najdłużej działająca organizacja pozarządowa zajmująca się problemami gospodarczymi w mieście. Obecnie zrzesza 150 przedsiębiorców - przede wszystkim tych, którzy zajmują się typowo rzemieślniczą działalnością: fryzjerów, piekarzy, cukierników, stolarzy, itp.

Celem organizacji jest m.in. nadzór nad praktyczną nauką zawodu (w 146 zakładach szkoli się 481 uczniów), organizowanie kursów i szkoleń specjalistycznych i branżowych, dokształcających oraz informacyjnych. Cech nadzoruje proces kształcenia młodego człowieka przez okres 3 lat. Jest on zwieńczany egzaminem czeladniczym organizowanym przez Izbę Rzemieślniczą w Katowicach. Stowarzyszenie udziela ponadto porad dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, rachunkowej czy prawa pracy. W ramach Ośrodka Kształcenia Zawodowego „Rzemiosło” przy Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu odbywają się szkolenia i specjalistyczne kursy.

Dane teleadresowe:
Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu
ul. Kilińskiego 2, 47-400 Racibórz
Tel.: +48 (32) 415 29 32
e-mail:
Strona internetowa: http://www.cechraciborz.com.pl/

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu

Podstawowym celem Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa. Ponadto realizuje zadania związane ze wsparciem działających przedsiębiorców w zakresie pozyskania kompetentnych kadr. Inwestorom stawiającym dopiero pierwsze kroki na drodze do założenia własnej firmy udostępnia możliwość ubiegania się o bezzwrotną dotację na podjęcie działalności gospodarczej, a przedsiębiorcom już działającym oferowane jest finansowe odciążenie w postaci częściowej refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników. Co więcej, PUP w Raciborzu prowadzi ciągły monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, co pozwala Miastu w efektywny sposób reagować na zmianę rynkowych trendów.
Więcej informacji o ww. wsparciu oraz innych formach wsparcia dostępnych jest na stronie internetowej Urzędu - http://raciborz.praca.gov.pl/.

Dane teleadresowe:
Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz
Tel.: +48 (32) 415 45 50
e-mail:
Strona internetowa: http://raciborz.praca.gov.pl/

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A. – Podstrefa Jastrzębsko-Żorska

Została powołana w 1996 r.  Jej zadaniem jest:

 • Promocja Strefy i poszukiwanie nowych inwestorów.
 • Sprzedaż nieruchomości objętych statusem Strefy.
 • Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w Strefie.
 • Przyznanie praw do ulgi podatkowej.
 • Pomoc inwestorom w prowadzeniu działalności.

Szczegółowe informacje o Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w tym o Podstrefie Jastrzębsko-Żorskiej, można uzyskać na stronie internetowej http://ksse.com.pl/.
Zobacz tereny inwestycyjne Raciborza w ramach KSSE: https://www.raciborz.pl/invest_in_raciborz/ul_Cecylii

Dane teleadresowe:
Podstrefa Jastrzębsko-Żorska KSSE
ul. Muzealna 1/1, 44-240 Żory
Tel.: +48 (32) 435 16 13
e-mail:
Strona internetowa: http://ksse.com.pl/

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest certyfikowanym Partnerem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA., który zapewnia kompleksową obsługę inwestorów na poziomie województwa i jest miejscem pierwszego kontaktu dla zainteresowanych inwestowaniem w regionie.

Dane teleadresowe:
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Reymonta 24 (budynek PEMUG), Katowice
Adres do korespondencji:
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
Tel.: +48 (32) 774 00 67/68/77
e-mail:
Strona internetowa: http://invest-in-silesia.pl/

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, która pełni funkcję instytucji pośredniczącej we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) 2014-2020. Oferuje wsparcie dla sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dofinansowanie projektów w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dane teleadresowe:
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów
tel. +48 (32) 743 91 60
e-mail:
Strona internetowa: https://www.scp-slask.pl/

Fundusz Górnośląski S.A.

To najistotniejszy w województwie śląskim podmiot kreujący i udostępniający nowoczesne instrumenty finansowe wspierające rozwój sektora publicznego, prywatnego i obywatelskiego. Aktywnie uczestniczy w realizacji polityki rozwoju regionu oraz tworzy warunki dla wykorzystywania środków krajowych i europejskich na rzecz rozwoju województwa śląskiego. Więcej informacji o Funduszu oraz produktach finansowych przez niego oferowanych znaleźć można na stronie internetowej: http://www.fundusz-silesia.pl/

Dane teleadresowe:
Fundusz Górnośląski S.A.
ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice
Tel. +48 (32) 200 84 44, (32) 200 84 00, (32) 201 00 12
e-mail:
Strona internetowa: http://www.fundusz-silesia.pl/

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

To organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w województwie śląskim. RIG organizuje pomoc członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, a także prowadzi działalność promocyjną na rzecz członków Izby i wspiera zrzeszonych przedsiębiorców w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą. Na mocy porozumienia o współpracy z 29 października 2015 roku w budynku RIG w Katowicach otworzony został Punkt Konsultacyjny Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Dane teleadresowe:
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
ul. Opolska 15, 40-084 Katowice
tel.: +48 (32) 351 11 80, (32) 351 11 90
e-mail:
Strona internetowa: http://rig.katowice.pl/

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Mająca swoją siedzibę w Warszawie Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy możliwy sposób wykorzystać istniejące na nim szanse. Inwestorzy mogą liczyć na przeprowadzenie przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu. Firmy, które już działają w PAIH, mogą liczyć na stałe wsparcie. Szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji to kilka z możliwości oferowanych przez Agencję.
PAIH za swoją misję stawia kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz promocję krajowych produktów i usług.

Dane teleadresowe:
ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa.
Tel.: +48 22 334 98 00, Fax: +48 22 334 99 99
E-mail dla inwestorów:
Strona internetowa: http://www.paiz.gov.pl/pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

NCBR jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Realizuje zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Z czasem poszerzyło zakres swojej działalności o nowe inicjatywy i możliwości. W unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w realizacji programów operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój.
Głównym zadaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności. Oprócz tego, do zadań NCBR należy wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki.

Dane teleadresowe:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a , 00-695 Warszawa  
Tel: +48 (22) 39 07 401
e-mail:
Godziny pracy: 8:15 - 16:15
Strona internetowa: http://www.ncbr.gov.pl/

Narodowy Fundusz Ochrony Środowisa i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest głównym źródłem finansowania w Polsce inwestycji proekologicznych. Od 26 lat stanowi najważniejsze ogniwo polskiego systemu wsparcia kapitałowego ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dysponując największym potencjałem finansowym w kraju. Wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej NFOŚiGW tworzy system funduszy ekologicznych. Narodowy Fundusz oferuje beneficjentom pomoc w sprawnej i terminowej realizacji projektów. Zapewnia wsparcie finansowe przede wszystkim dla projektów, które realizują środowiskowe zobowiązania Polski, wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej.

Dane teleadresowe:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa
Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
Tel.: +48 (22) 459 00 00, +48 (22) 459 01 00
e-mail:
Strona internetowa: https://www.nfosigw.gov.pl/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) to rządowa jednostka podlegająca Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Celem działalności PARP jest realizacja programów rozwoju gospodarki, zwłaszcza w zakresie wspierania rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, eksportu, rozwoju regionalnego, wykorzystania nowych technik i technologii, tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich (więcej informacji na http://www.parp.gov.pl/o-agencji).

Dane teleadresowe:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
Tel.: + 48 (22) 432 80 80 / + 48 (22) 432 71 25
e-mail:
Strona internetowa: http://www.parp.gov.pl/

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności, specjalizująca się w obsłudze sektora finansów publicznych. Jest to także bank rozwoju, jako jedyny tego rodzaju w Polsce należący w całości do skarbu państwa. Został powołany do wspierania rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego. Rozwój społeczno-gospodarczy Polski jest wpisany w misję BGK.

Dane teleadresowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego - Oddział w Opolu
ul. Żeromskiego 1, 45-053 Opole
Tel.: +48 (77) 423 47 10 / Infolinia: 801 598 888, +48 (22) 599 88 88
e-mail: 
Strona internetowa: https://www.bgk.pl/

INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU

Firmy konsultingowe

Na rzecz raciborzan swoje usługi świadczy wiele specjalistycznych i rzetelnych firm konsultingowych, m.in.:

Lp. Nazwa firmy
Dane teleadresowe 
 Pozyskiwanie dotacji
dla firm
1. PLANERGIA Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103/1c
40-568 Katowice
tel. +48 501 151 996 - Patryk Swoboda
e-mail:
Strona internetowa: http://www.planergia.pl/
 

TAK
2. AGROFUN
Ośrodek Szkolenia i Pozyskiwania Środków Unijnych
ul. Pocztowa 14
47-400 Racibórz
tel. +48 32 415 09 23 - Gabriela Skotarek
 

TAK
3. STAR CONSULTING Sp. J.
ul. Mickiewicza 23
47-450 Krzyżanowice
tel. 32 419 60 29
kom. +48 664 015 384 - Michał Kura
e-mail:
Strona internetowa: http://www.starconsulting.pl/
 


TAK
4. NEXUM Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 95
44-207 Rybnik
Tel.: +48 32 739 60 70-71 - Przemysław Ekiert
FAX: +48 32 757 02 21
E-mail:
Strona internetowa: http://nexum.pl/
 


TAK

Oddziały i placówki bankowe

W Raciborzu swoje oddziały i placówki posiadają największe banki prowadzące działalność na polskim rynku, w tym:

 • Bank Spółdzielczy S.A., 
 • PKO Bank Polski S.A., 
 • ING Bank Śląski S.A., 
 • Santander Bank Polska S.A., 
 • Alior Bank SA, 
 • BNP Paribas Bank Polska, 
 • Bank Millennium S.A.,
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.

Pociąga to za sobą dużą dostępność bankomatów. 

Usługi prawnicze

W Raciborzu swoje kancelarie prowadzą radcy prawni oraz adwokaci, m.in. tacy jak:

Lp.  Nazwa firmy
Dane teleadresowe
1. KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Marta Bortel-Borowska
ul. Opawska 40 (I piętro Galeria Dukat), 47-400 Racibórz
tel. +48 608 203 818
e-mail:
Strona internetowa: http://www.bortelborowska.pl/
2. KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Natalia Lewandowska-Fac
ul. Podwale 14/4, 47-400 Racibórz
tel. +48 664 762 877
e-mail:
Strona internetowa: http://www.prawnik-raciborz.pl/
3. KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Adrian Mika
ul. Mickiewicza 13B/2, 47-400 Racibórz
tel. +48 508 592 255
e-mail:
Strona internetowa: http://adwokat-mika.pl/
4. KANCELARIE ADWOKACKIE STEFAN ZIENTEK I MICHAŁ ZIENTEK
Adwokat Stefan Zientek
ul. Rynek 1/2, 47-400 Racibórz
tel.: +48 602 612 648
e-mail:
Strona internetowa: http://www.zientek.com.pl/
5. ADWOKAT BARTOSZ KUNICKI
ul. Wojska Polskiego 21/11, Racibórz 47-400
tel.: 32 725 06 40
Telefon komórkowy: 604 942 331
Strona internetowa: http://www.adwokat-kunicki.pl

 Zaktualizowano: 2022-08-26

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H