Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP

Konkursy dotacyjne dla NGO

2023-07-17

Przedstawiamy listę aktualnie ogłoszonych konkursów dotacyjnych dla organizacji pozarządowych:

Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO – WOW w NGO!

W ramach dotacji organizacje mogą uzyskać środki na:

 •  zatrudnienie koordynatora wolontariatu
 • edukację koordynator wolontariatu
 • wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania wolontariatem

Czas składania wniosków:
do 24.07.2023 r. do godziny 14:00

Strona konkursu: https://niw.gov.pl/wsparcie-organizacji-wolontariatu-w-ngo-wow-w-ngo/

Fundusz grantowy w projekcie „SPLOT Wartości”

Cel projektu

 • podnoszenie świadomości na temat praw i wartości poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
 • wzmocnienie ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania praworządności;
 • przyczynianie się do realizacji wartości demokratycznych, między innymi poprzez wspieranie dialogu, przejrzystości i dobrych rządów zwłaszcza w kontekście kurczenia się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego.

Czas składania wniosków:
do 28.07.2023, godz. 23:59

Strona konkursu: https://api.ngo.pl/media/get/207681

 Building Bridges – DUŻE GRANTY

Cel projektu

 • Upowszechnianie wiedzy i budowanie świadomości dotyczącej znaczenia Karty praw podstawowych i traktatów UE.
 • Działania strażnicze i wspieranie społeczności lokalnych w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji w tworzeniu polityk lokalnych.
 • Wspieranie grup docelowych.
 • Rozwój organizacji jako aktywnych podmiotów zaangażowanych w budowanie lokalnej demokracji

Czas składania wniosków:
do 31.07.2023r.

 Strona konkursu: https://bb.frdl.pl/granty/duze-granty/

Program „MIKRO GRANTY” – konkurs dla organizacji sportowych

Cel projektu

 • Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
 • Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej
 • Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia
 • Wsparcie instytucjonalne działalności organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży
 • Inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży
 • Stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży

Strona konkursu: https://www.mikrograntysportowe.pl/

Czas składania wniosków:
do 21.07.2023 r., godz. 23:59

„Fundacja PZU z Kulturą” edycja 2023 – obszary wiejskie i miasteczka do 30 tyś mieszkańców

Cel projektu:

 • zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej – szkół podstawowych, przedszkoli (bezpośrednimi beneficjentami mogą być dzieci w wieku od 5 lat), liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych) z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim.
 • Fundacja wspiera organizację interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp. i towarzyszące im cykliczne warsztaty edukacyjne.

Czas składania wniosków:
do 01.08.2023 r.

Strona konkursu: https://fundacja.pzu.pl/_fileserver/item/1514423

Program grantowy Fundacji ORLEN: Moje miejsce na Ziemi!​ skierowany do miejscowości do 20 tyś mieszkańców

Cel projektu: wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać swoje miejsce na Ziemi.
Wspierane obszary:

 • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji
 • działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu
 • podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego
 • zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki
 • poprawa stanu środowiska naturalnego oraz ochrona zwierząt
 • podnoszenie świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju

Czas składania wniosków:
do 31.07.2023r., godz. 23:59

Strona konkursu: https://mojemiejscenaziemi.pl/

 

 

do góry