Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Racibórz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urząd Miasta Racibórz.
Data publikacji strony internetowej: 1999-12-06.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-06-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-13
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Przejdź do głównego menu: ALT + 0
Przejdź do treści: ALT + 1
Mapa strony: ALT + 2
Panel WCAG: ALT + 3
Przejdź do wyszukiwarki: ALT + 4

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Marek Okrent, .
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 327 550 701. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna. Urząd Miasta w Raciborzu, ul. Króla Stefana Batorego 6

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami

Przed budynkiem znajduje się prawidłowo oznakowane jedno miejsce parkingowe znakiem informacyjnym pionowym D-18a i T 29 wraz z dogodnym dojściem do przejścia dla pieszych, w odległości mniejszej niż 200 m od wejścia do budynku od strony ul. Króla Stefana Batorego oraz jedno miejsce parkingowe znaczone znakiem informacyjnym pionowym D-18a i T 29 od strony ul. Środkowej. Od miejsc parkingowych do głównych drzwi prowadzi trasa wolna od przeszkód architektonicznych.

Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Króla Stefana Batorego. Przy drzwiach wejściowych oraz w bramie przejazdowej przy schodach prowadzących do Biura Obsługi Interesantów znajdują się przyciski umożliwiające wezwanie obsługi do uruchomienia platformy do przewozu osób niepełnosprawnych. Pierwszy i ostatni stopień schodów w holu głównym posiada kontrastowe oznaczenie.

Tłumacz języka migowego, komunikacja, pętla indukcyjna, lupy, pies asystujący

Wśród pracowników Urzędu Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego dwanaście osób potrafi porozumiewać się językiem migowym i jest na bieżąco doszkalanych w tym zakresie. Biuro Obsługi Interesantów, pełniące również funkcję punktu informacyjnego znajduje się w okolicy wejścia. Osoby tam zatrudnione są widoczne spoza lady, znajduje się tam także blat recepcji przeznaczony dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Na wyposażeniu biura znajdują się lupy powiększające tekst oraz pętla indukcyjna umożliwiająca wzmocnienie sygnałów dźwiękowych dla osób niedosłyszących. Do budynku Urzędu Miasta Racibórz może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Komunikacja pozioma

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ.

Komunikacja pionowa

Budynek Urzędu Miasta Racibórz nie jest wyposażony w windę, co skutkuje brakiem możliwości wejścia na wyższe kondygnacje osób z niepełnosprawnościami.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami.

Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, w tym także na wózkach inwalidzkich. Ponadto zlokalizowany jest tu przewijak dla dziecka. W biurze Obsługi Interesantów znajduje się miejsce do karmienia niemowląt oraz stanowisko zabaw dla dzieci wyposażone w dostosowane meble, kredki i kolorowanki.

Dostępność architektoniczna. Urząd Stanu Cywilnego w Raciborzu, ul. Wileńska 7

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami

Przed budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego nie ma oznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, jednakże duża ilość miejsc parkingowych znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie głównego wejścia. Od miejsc parkingowych do głównych drzwi prowadzi trasa wolna od przeszkód.

Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne do budynku znajduje się od strony parkingu wewnętrznego. Przed drzwiami głównymi znajduje się przycisk przywołujący obsługę Urzędu Stanu Cywilnego w celu udzielenia pomocy osobie niepełnosprawnej.

Komunikacja pozioma

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ.

Komunikacja pionowa

Winda dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na końcu korytarza, w celu jej użycia należy nacisnąć przycisk przyzywający obsługę Urzędu Stanu Cywilnego znajdujący się w sąsiedztwie windy.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami

Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Synteza audytu strony - grudzień 2019 r.doc 20-06-10 16:21 115KB pobierz plik: Synteza audytu strony - grudzień 2019 r.doc
xlsx Stan dostosowania na grudzień 2019 roku.xlsx 20-06-10 16:22 8.23KB pobierz plik: Stan dostosowania na grudzień 2019 roku.xlsx
pdf Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 21-03-29 12:25 82.5KB pobierz plik: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H