• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Nabór na stanowisko Rzecznika Prasowego

Nabór na stanowisko Rzecznika Prasowego

2023-02-15
 

Prezydent Miasta Racibórz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Rzecznika Prasowego w Biurze Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6 w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Wymagania :
1) niezbędne:
a) wykształcenie wyższe
b) 5 letni staż pracy lub wykonywanie przez 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku
c) znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2
d) prawo jazdy kat. B
e) obywatelstwo polskie
f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
g) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
h) nieposzlakowana opinia.

2) dodatkowe:
a) wykształcenie wyższe w zakresie dziennikarstwa, komunikacji społecznej, Public Relations, filologii polskiej, socjologii lub politologii
b) doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia polityki informacyjnej firmy, lub prowadzenie kampanii promocyjnych, lub obsługa mediów społecznościowych
c) znajomość przepisów:

  • ustawy o samorządzie gminnym
  • ustawy o dostępie do informacji publicznej
  • ustawy Prawo prasowe

d) ogólna znajomość miasta Racibórz
e) umiejętność zbierania informacji i redagowania tekstów, znajomość lokalnego i regionalnego rynku medialnego, znajomość nowych mediów, w tym społecznościowych, umiejętność tworzenia grafik i materiałów promocyjnych.

II. Warunki pracy na stanowisku:
a) praca biurowa 70%
b) praca w terenie 30 %
c) praca przy komputerze
d) pełny wymiar czasu pracy
e) planowany termin rozpoczęcia pracy: marzec 2023 r.

III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu styczniu 2023 r. tj. miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił powyżej 6%.

IV. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

1) realizacja polityki informacyjnej Prezydenta Miasta.
2) przygotowywanie tekstów promocyjnych i prasowych, audycji radiowych, a także reportaży telewizyjnych wynikających z realizowanych przez miasto umów.
3) obsługa medialna imprez organizowanych przez Miasto.
4) prowadzenie działu Aktualności na stronie internetowej Miasta.
5) administrowanie profilami Miasta na portalach społecznościowych.
6) przygotowywanie odpowiedzi na publikacje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne, a także materiały rozpowszechniane w innych środkach masowego przekazu dotyczące działalności Miasta.
7) monitorowanie doniesień prasowych dotyczących Miasta i istotnych dla niego spraw.
8) realizacja zadań w ramach komunikacji wewnętrznej w zakresie polityki informacyjnej skierowanej do pracowników Urzędu.

V. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy
2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
3) kopie świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie dokumentujące staż pracy lub kopie dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej (wymóg niezbędny określony w pkt. I ppkt. 1b ogłoszenia)
4) kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 lub stosowne oświadczenie kandydata ( wymóg niezbędny określony w
pkt. I ppkt. 1c)
5) kopia prawo jazdy
6) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, o którym mowa w pkt. I ppkt. 2b
– w przypadku jego posiadania
7) oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii
9) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych
10) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
11) oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji
w BIP danych osobowych - zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych
12) oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych.

Druk kwestionariusza osobowego wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt. V
ppkt. 7-12 dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bipraciborz.pl) w zakładce „Praca w Urzędzie” – „Druki do pobrania” lub Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 213.

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne uczestniczyć będą w postępowaniu kwalifikacyjnym obejmującym:
Etap I obejmować będzie test z wiedzy z zakresu ustaw i umiejętności określonych
w wymaganiach dodatkowych ogłoszenia
Etap II obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną.


O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w postępowaniu wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko Rzecznika Prasowego w Biurze Prezydenta Miasta ” w terminie do 27.02.2023 r. w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

Dokumenty aplikacyjne najlepszych kandydatów wyłonionych w toku naboru przez Komisję Rekrutacyjną – zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Pozostałe dokumenty aplikacyjne nieodebrane przez kandydatów zostaną zniszczone po upływie 30 dni od dnia opublikowania wyników naboru.

Kandydat wybrany do zatrudnienia, podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych podlega skierowaniu do odbycia służby przygotowawczej, o której mowa
w art. 19 niniejszej ustawy.

Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych publikacji w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Racibórz podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 32 75 50 663.

do góry