• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Komisja Europejska zaakceptowała raciborski projekt

Komisja Europejska zaakceptowała raciborski projekt

2005-01-18

Konferancja prasowaO przyznaniu miastu ponad 14 mln Euro tj 71 % dofinansowania z Funduszu Spójności poinformował Prezydent Raciborza Jan Osuchowski na konferencji prasowej zorganizowanej dziś w raciborskim magistracie. Komisja Europejska przyznając unijne środki zaakceptowała tym samym wniosek Raciborza na projekt pn. "Program Kanalizacji Gmin Dorzecza Górnej Odry z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni w Raciborzu "Etap 1. W konferencji prasowej udział wzięli również Andrzej Bartela Zastępca Prezydenta Raciborza oraz Pani Tatiana Olbrot - Labocha Kierownik Biura Projektu.


Zasadniczym celem planowanych inwestycji jest kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w Raciborzu, w tym poprawa jakości wody pitnej. Realizacja wymienionych inwestycji przyczyni się do osiągnięcia polskich oraz europejskich standardów i norm w tym zakresie.Andrzej Bartela Z-ca Prezydenta Raciborza
Projekt realizowany będzie w latach 2005-2008. Zgodnie z opracowanym przez konsultanta Studium Wykonalności całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie ok. 116 mln. zł.


Projekt zakłada modernizację oczyszczalni ścieków w części ściekowej i osadowej oraz wybudowanie suszarni osadów. Pozwoli to na radykalne zmniejszenie masy i objętości osadu (z 30 do ok. 8,8t) oraz znaczną poprawę parametrów ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do wód powierzchniowych. Zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Raciborza dotychczas nieskanalizowanych tj. Ocice, Brzezie, Sudół, Markowice, Miedonia, Stara Wieś, Płonia, co umożliwi mieszkańcom tych dzielnic podłączenie się do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Zabudowane zostaną urządzenia oczyszczające na wylotach kanalizacji deszczowej, co znacząco zmniejszy stopień zanieczyszczenia wód opadowych odprowadzanych do rzeki Odry i kanału Ulga. Wybudowane zostanie nowe ujęcie wody w Strzybniku co poprawi jakość dostarczanej wody. Na wzrost efektywności całego systemu wodociągowego na terenie miasta Racibórz wpłynie modernizacja sieci wodociągowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą.


Konferencja prasowa Realizacja projektu będzie miała również wymiar ekologiczny. Zapewniona zostanie stałość dostaw wody w perspektywie wieloletniej oraz utrzymane zostaną parametry wody zgodnie z Unijnymi Dyrektywami. Dzięki zadaniu osiągnięta zostanie wymagana jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do rzeki Odry. Zmniejszy się zanieczyszczenie wód opadowych odprowadzanych do rzeki Odry i kanału Ulga, wyeliminowane zostaną bezpośrednie zrzuty ścieków na terenach nieskanalizowanych.


Tatiana Olbrot - Labocha Kierownik Biura ProjektuW zdecydowanym stopniu realizacja unijnego zadania wpłynie na poprawę warunków życia i zdrowia mieszkańców, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i zapewni mieszkańcom stałość dostaw wody pitnej o parametrach jakościowych zgodnych z normami polskimi i UE.


Projekt realizowany będzie w latach 2005-2008. Zgodnie z opracowanym przez konsultanta Studium Wykonalności całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie ok. 116 mln. zł.

Raciborski wniosek o przyznanie środków z Funduszu Spójności na zadanie pn. "Program Kanalizacji Gmin Dorzecza Górnej Odry z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni w Raciborzu" został zaakceptowany jako jeden z 22 wniosków z grupy 35 projektów z ochrony środowiska, przesłanych w sierpniu 2004 roku do Brukseli. Na wsparcie tych przedsięwzięć, które porządkują gospodarkę wodno-ściekową zarezerwowano w budżecie unijnym 504 mln euro. Ich wartość kosztorysowa przekracza miliard euro, z czego ok. 67 proc. zostanie sfinansowane z Funduszu Spójności.


do góry