Strona główna Urząd Aktualności Wiadomości Urzędu Miasta
09 Wrzesień 2007
kategoria:
Wiadomości i wydarzenia

Obrany przez Miasto Racibórz kierunek
działań przyczyni się do powstania na
rynku raciborskim konkurencji w zakresie
zarządzania nieruchomościami, która to z
kolei przełoży się bezpośrednio na jakość
świadczonych usług zarządzania, obniżenie
kosztów utrzymania oraz poprawę stanu
technicznego nieruchomości.
W pierwszym półroczu 2007 r. czternaście
wspólnot mieszkaniowych zmieniło
już zarządcę, odchodząc z MZB. Siedemdziesiąt
kolejnych zmieni zarządcę
od października, a do końca roku będzie
ich kilkadziesiąt. Są również wspólnoty
mieszkaniowe, które samodzielnie podjęły
decyzję o zmianie dotychczasowego
zarządcy.
Niezależnie od tego, która ze stron wypowiada
umowę, istnieje możliwość skrócenia
okresu wypowiedzenia na pisemny
wniosek, w sytuacji gdy wspólnota zdecydowała
się już na konkretnego zarządcę
podejmując stosowną uchwałę. MZB każdorazowo
pomaga przy wyborze nowego
zarządcy przypominając, że zgodnie z terminem
wypowiedzenia umowy, przestaje
zarządzać wspólnotą.
Niepokojący był fakt, iż część zarządów
we wspólnotach nie reagowało na
wypowiedzianą umowę o administrowanie,
nie zdając sobie najprawdopodobniej
sprawy z faktu, iż zgodnie z art. 21 Ustawy
o własności lokali z dnia 24 czerwca
1994 r. to: "Zarząd kieruje sprawami
wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje
ją na zewnątrz oraz w stosunkach między
wspólnotą a poszczególnymi właścicielami
lokali". Właściciele w "małych
wspólnotach" liczących mniej niż 7 lokali
muszą również pamiętać, że stosownie
do art. 200 Kodeksu Cywilnego: "Każdy
ze współwłaścicieli obowiązany jest do
współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną".
Stąd też wychodząc naprzeciw właścicielom
Miejski Zarząd Budynków zorganizował
w dniach 21-22 sierpnia 2007 r.
spotkania z udziałem zarządców, zarządów
oraz właścicieli lokali. Przedmiotem
spotkania było uświadomienie konieczności
wyboru nowego zarządcy, jak również
stworzenie możliwości bezpośredniego
dialogu pomiędzy zainteresowanymi stronami.
Poinformowano, że przekazywanie
budynków nowym zarządcom, odbywa
się na podstawie protokołu przekazania
nieruchomości wraz z załącznikami, zawierającymi
wykaz dokumentacji technicznej,
eksploatacyjnej oraz finansowoksięgowej.
Przeprowadzone w sierpniu
spotkania cieszyły się sporą frekwencją.
Obecni na nich zarządcy, przybliżyli zebranym
zakres oferowanych przez swoje
firmy usług, ułatwiając niewątpliwie
wspólnotom mieszkaniowym dokonanie
właściwego wyboru.
Decyzja dotycząca wyboru nowego
zarządcy nieruchomości, leży po stronie
zarządów i współwłaścicieli we wspólnotach
mieszkaniowych, którzy to w ustalonym
terminie zobowiązani są do poinformowania
MZB o podjętych decyzjach. W
przypadku braku wyboru, Miejski Zarząd
Budynków z początkiem września b.r.
rozpocznie zwoływanie zebrań mających
na celu ostateczne wskazanie nowego zarządcy
w trybie zbieranie głosów wyłącznie
na zebraniu. W przypadku nieobecności
właścicieli, Miasto (posiadające wciąż
większość udziałów w wielu wspólnotach
mieszkaniowych) samo dokona wyboru
nowego zarządcy.


Na rynku raciborskim funkcjonuje kilku
Zarządców świadczących usługi w zakresie
zarządzania nieruchomościami, których
szczegółowe oferty znajdują się m.in.
w siedzibie MZB-OGM nr III d.s. Wspólnot
Mieszkaniowych przy ul. Kolejowej
21. Z kolei zarządcy nieruchomości znajdą
w siedzibie OGM III wykaz wspólnot
mieszkaniowych, którym wypowiedziano
umowy o administrowanie (przedmiotowy
wykaz zamieszczony zostanie również na
stronie internetowej MZB: www. bipraciborz.
pl/mzb/)

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H