• Język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Ochrony (..)

Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

2022-12-08

Prezydent Miasta Racibórz ogłasza nabór na wolne kierownicze  stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6 w pełnym wymiarze czasu pracy.

 Wymagania :

1) niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe
 2. 5 letni staż pracy lub wykonywanie przez 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku
 3. obywatelstwo polskie
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. nieposzlakowana opinia.

 

2)  dodatkowe:

 1. wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska lub studia podyplomowe w tym zakresie
 2. 5 letni staż pracy w zakresie ochrony środowiska
 3. znajomość:
 • ustawy o samorządzie gminnym
 • ustawy o pracownikach samorządowych
 • ustawy Prawo ochrony środowiska.

 

Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca biurowa 100%
 2. praca przy komputerze
 3. pełny wymiar czasu pracy
 4. upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych
 5. planowany termin rozpoczęcia pracy: luty 2023 r.

 

 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu listopadzie 2022 r. tj. miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił powyżej 6%.

 

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Kierowanie pracami Wydziału w celu prawidłowej i sprawnej realizacji zadań ciążących na gminie Racibórz, a wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu i Regulaminu Wewnętrznego Wydziału.
 • Realizacja zadań przypisanych do wykonania Kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.
 • Wykonywanie funkcji kierownika Urzędu w stosunku do pracowników Wydziału oraz właściwe zarządzanie personelem.
 • Podejmowanie działań służących zapewnieniu funkcjonowania adekwatnej, skutecznej
  i efektywnej kontroli zarządczej przy realizacji zadań Urzędu/Wydziału.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie dokumentujące staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej, o której mowa w pkt. I ppkt. 1b ogłoszenia – w przypadku jej prowadzenia
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy w zakresie ochrony środowiska, o którym mowa w pkt. I ppkt. 2b ogłoszenia – w przypadku jego posiadania
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta
  z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji
  w BIP danych osobowych - zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych
 • oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych.

Druk kwestionariusza osobowego wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt. V
ppkt. 6-11
dostępny jest w  Biuletynie Informacji Publicznej (www.bipraciborz.pl) w zakładce

„Praca w Urzędzie” – „Druki do pobrania” lub Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 213.

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne uczestniczyć będą w postępowaniu kwalifikacyjnym obejmującym:

Etap I obejmować będzie test z wiedzy z zakresu ustaw wymienionych w pkt. I  ppkt. 2c.

Etap II obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną.

O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w postępowaniu wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa ” w terminie do 27.12.2022 r. w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

Dokumenty aplikacyjne najlepszych kandydatów wyłonionych w toku naboru przez Komisję Rekrutacyjną – zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Pozostałe dokumenty aplikacyjne nieodebrane przez kandydatów zostaną zniszczone po upływie 1 miesiąca od dnia opublikowania wyników naboru.

Kandydat wybrany do zatrudnienia, podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych podlega skierowaniu do odbycia służby przygotowawczej, o której mowa
w art. 19 niniejszej ustawy.

Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych publikacji w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Racibórz podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 32 75 50 663.

do góry