• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (..)

Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Racibórz

2021-09-29

Prezydent Miasta Racibórz ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6 w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

I. Wymagania :
1) niezbędne:

a) wykształcenie wyższe  na kierunku administracja, prawo, ekonomia lub studia podyplomowe w tym zakresie,
b) 3 letni staż pracy lub wykonywanie przez 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku,
c) obywatelstwo polskie,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) nieposzlakowana opinia.

2)  dodatkowe:

znajomość przepisów ustawy:
 o samorządzie gminnym
 o pracownikach samorządowych
 o finansach publicznych
 Kodeksu Wyborczego
 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

II. Warunki pracy na stanowisku:
a) praca biurowa 100 %
b) praca przy komputerze
c) pełny wymiar czasu pracy
d) planowany termin rozpoczęcia pracy listopad 2021 r.

III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu sierpniu
2021 r. tj. miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił  powyżej 6%.

IV. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Kierowanie pracami Wydziału Organizacyjnego w celu prawidłowej i sprawnej realizacji zadań ciążących na gminie Racibórz, a wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu i Regulaminu Wewnętrznego Wydziału.
2) Realizacja zadań przypisanych do wykonania Kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.
3) Wykonywanie funkcji kierownika Urzędu w stosunku do pracowników Wydziału oraz właściwe zarządzanie personelem.
4) Podejmowanie działań służących zapewnieniu funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej przy realizacji zadań Urzędu/Wydziału.
5) Nadzór nad właściwym i terminowym załatwianiem przez Urząd skarg i wniosków oraz petycji kierowanych do Prezydenta Miasta.
6) Koordynowanie i organizacja spraw związanych z wyborami i referendami.

V. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
2) kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
3) kopie świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie dokumentujące staż pracy,
4) kopie dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej, o której mowa w pkt. I ppkt. 1b ogłoszenia – w przypadku jej prowadzenia,
5) oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim,
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
7) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych
8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych - zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
10) oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych.

Druk kwestionariusza osobowego wraz z oświadczeniami dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bipraciborz.pl) w zakładce „Menu przedmiotowe” - „Praca w Urzędzie” – „Druki do pobrania” lub w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 213.

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne uczestniczyć będą w postępowaniu kwalifikacyjnym obejmującym:

Etap I -  test z wiedzy z zakresu przepisów wymienionych w pkt. I ppkt. 2
Etap II  - rozmowę kwalifikacyjną.

O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w postępowaniu wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Organizacyjnego” z podaniem imienia i nazwiska kandydata w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, w terminie do 15.10.2021 r. lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

Dokumenty aplikacyjne najlepszych kandydatów wyłonionych w toku naboru przez Komisję Rekrutacyjną – zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Pozostałe dokumenty aplikacyjne nieodebrane przez kandydatów zostaną zniszczone.

Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 1282) publikacji w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Racibórz podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 32 75-50-663.

 

Prezydent Miasta
Dariusz Polowy

do góry