• Język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Nabór na stanowisko podinspektora ds. gospodarki wodno - (..)

Nabór na stanowisko podinspektora ds. gospodarki wodno - ściekowej

2021-11-25
 

Prezydent Miasta Racibórz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki wodno – ściekowej w Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6 w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania :

1) niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria środowiska, inżynieria i gospodarka wodna, gospodarka wodna lub studia podyplomowe w tym zakresie
 2. obywatelstwo polskie
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. nieposzlakowana opinia.

 

2)  dodatkowe:

 1. 1 rok stażu pracy w obszarze zgodnym z zadaniami na stanowisku lub 4 lata stażu pracy w administracji,
 2. znajomość:
 • ustawy o samorządzie gminnym
 • ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • ustawy Prawo wodne ( dział I, w dziale II rozdz. I, w dziale III rozdz. od I do III, w dziale V rozdz. I, w dziale VI rozdz. I, II, V, dział IX)
 • ustawy Prawo budowlane ( rozdz. I, IV, V, VI).

Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca biurowa 70 %
 2. praca w terenie 30 %
 3. praca przy komputerze
 4. pełny wymiar czasu pracy
 5. planowany termin rozpoczęcia pracy od 03.01.2022 r.
  • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu październiku 2021 tj. miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił powyżej 6%.

 Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Przygotowanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawach:

1) aktualizacji, weryfikacji lub utworzenia aglomeracji,

2) zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

3) zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodnych i kanalizacyjnych.

 1. Współpraca z Wodociągami Raciborskimi Sp. z o.o. w sprawie planowania rozwoju sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych.
 2. Prowadzenie spraw dotyczących Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
 3. Przygotowanie projektów decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.
 4. Prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem dla miasta pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, ujętych w sieci kanalizacyjne, do wód powierzchniowych lub ziemi.
 5. Wykonywanie zadań nałożonych na gminę w ww. pozwoleniach wodnoprawnych.
 6. Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej:
  • opracowanie potrzeb w zakresie inwestycji, remontów i bieżącego utrzymania,
  • zlecanie do Wydziału Inwestycji i Urbanistyki zadań w zakresie projektów technicznych oraz realizacji robót budowlanych i usług,
  • nadzór nad realizacją robót dotyczących bieżącego utrzymania, ich odbiory i rozliczanie.
 7. Prowadzenie spraw dotyczących wód opadowych lub roztopowych w ramach usług wodnych oraz opłat z tym związanych.

 Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, o którym mowa w pkt. I ppkt. 2a,
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji
  w BIP danych osobowych - zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych.

Druk kwestionariusza osobowego wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt. V
ppkt. 4-9
dostępny jest w  Biuletynie Informacji Publicznej (www.bipraciborz.pl) w zakładce „Praca w Urzędzie” – „Druki do pobrania” lub Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 213.

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne uczestniczyć będą w postępowaniu kwalifikacyjnym obejmującym:

Etap I obejmować będzie test z wiedzy z zakresu ustaw wymienionych w pkt. I  ppkt. 2b.

Etap II obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną.

O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w postępowaniu wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko podinspektora ds. gospodarki wodno – ściekowej w Wydziale Komunalnym”

z podaniem imienia i nazwiska kandydata w terminie do 07.12.2021 r., w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

Dokumenty aplikacyjne najlepszych kandydatów wyłonionych w toku naboru przez Komisję Rekrutacyjną – zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Pozostałe dokumenty aplikacyjne nieodebrane przez kandydatów zostaną zniszczone.

Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 1282) publikacji w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Racibórz podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 32 75 50 663.

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
doc 2021-11-25 ogłoszenie o naborze.doc
ilość pobrań: 37
ogłoszenie o naborze.doc 56.5KB -

do góry