• Język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji i (..)

Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji i remontów w zakresie dróg

2022-02-04

Prezydent Miasta Racibórz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji i remontów w zakresie dróg w Wydziale Inwestycji i Urbanistyki Urzędu Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6 w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania :

1) niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe inżynierskie na kierunku budownictwo
 2. obywatelstwo polskie
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. nieposzlakowana opinia.

 

2)  dodatkowe:

 1. wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo ze specjalnością drogową
 2. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej
 3. 1 rok stażu pracy w obszarze zgodnym z zadaniami na stanowisku lub 4 lata stażu pracy w administracji,
 4. znajomość przepisów ustaw:
 • ustawy o samorządzie gminnym;
 • ustawy Prawo budowlane.

 Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca biurowa 60%
 2. praca w terenie 40%
 3. praca przy komputerze
 4. pełny wymiar czasu pracy
 5. planowany termin rozpoczęcia pracy od 01.03.2022 r.

 

 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu grudniu 2021 r.
 1. miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił powyżej 6%.

 Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Sprawowanie kontroli i nadzoru nad remontami i inwestycjami drogowymi.
 • Zlecanie i merytoryczne weryfikowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
 • Przygotowanie materiałów przetargowych i współpraca z Referatem Zamówień Publicznych – przy przeprowadzaniu przetargów.
 • Przygotowanie i doprowadzenie do zawarcia umów o roboty budowlane i prace projektowe.
 • Organizowanie odbiorów, rozliczenie i przekazanie zakończonej inwestycji wydziałowi zlecającemu lub użytkownikowi.
 • Opracowanie wspólnie z wydziałami i jednostkami merytorycznymi założeń inwestycyjnych.
 • Współdziałanie z innymi wydziałami Urzędu oraz jednostkami zewnętrznymi w celu realizacji inwestycji.

 Wymagane dokumenty:

 

 • kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe, o których mowa w pkt. I ppkt. 2b, w przypadku ich posiadania
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, o którym mowa w pkt. I ppkt. 2c,

w przypadku jego posiadania,

 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji
  w BIP danych osobowych - zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych.

 

 

Druk kwestionariusza osobowego wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt. V
ppkt. 4-9
dostępny jest w  Biuletynie Informacji Publicznej (www.bipraciborz.pl) w zakładce „Praca w Urzędzie” – „Druki do pobrania” lub Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 213.

 

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne uczestniczyć będą w postępowaniu kwalifikacyjnym obejmującym:

Etap I obejmować będzie test z wiedzy z zakresu ustaw wymienionych w pkt. I  ppkt. 2d.

Etap II obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną.

 

O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w postępowaniu wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji i remontów w zakresie dróg w Wydziale Inwestycji
i Urbanistyki ”
z podaniem imienia i nazwiska kandydata w terminie do 15.02.2022 r., w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

 

Dokumenty aplikacyjne najlepszych kandydatów wyłonionych w toku naboru przez Komisję Rekrutacyjną – zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Pozostałe dokumenty aplikacyjne nieodebrane przez kandydatów zostaną zniszczone po upływie 14 dni od dnia opublikowania wyników naboru.

 

Kandydat wybrany do zatrudnienia, podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych podlega skierowaniu do odbycia służby przygotowawczej, o której mowa
w art. 19 niniejszej ustawy.

 

Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych publikacji w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Racibórz podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 32 75 50 663.

do góry