• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji i (..)

Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji i remontów w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

2022-09-16

Prezydent Miasta Racibórz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji i remontów w zakresie sieci i instalacji sanitarnych w Wydziale Inwestycji i Urbanistyki Urzędu Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6 w pełnym wymiarze czasu pracy.

I Wymagania :
1) niezbędne:
a) wykształcenie wyższe o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
b) obywatelstwo polskie
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
e) nieposzlakowana opinia.

2) dodatkowe:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
b) 1 rok stażu pracy w obszarze zgodnym z zadaniami na stanowisku lub 4 lata stażu pracy w administracji,
c) znajomość przepisów ustaw:
- ustawy o samorządzie gminnym;
- ustawy Prawo budowlane.

II. Warunki pracy na stanowisku:
a) praca biurowa 60%
b) praca w terenie 40%
c) praca przy komputerze
d) pełny wymiar czasu pracy
e) planowany termin rozpoczęcia pracy : październik 2022 r.

III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu sierpniu 2022r.
tj. miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił powyżej 6%.

IV. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Sprawowanie kontroli i nadzoru nad inwestycjami oraz remontami sieci i instalacji sanitarnych.
2) Zlecanie i merytoryczne weryfikowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
3) Przygotowanie materiałów przetargowych i współpraca z Referatem Zamówień Publicznych – przy przeprowadzaniu przetargów.
4) Przygotowanie i doprowadzenie do zawarcia umów o roboty budowlane i prace projektowe.
5) Organizowanie odbiorów, rozliczenie i przekazanie zakończonej inwestycji jednostkom zlecającym lub użytkownikowi.
6) Opracowanie wspólnie z jednostkami organizacyjnymi Urzędu - założeń inwestycyjnych.
7) Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami zewnętrznymi w celu realizacji inwestycji.

V. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy
2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
3) kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe, o których mowa
w pkt. I ppkt. 2a, w przypadku ich posiadania
4) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, o których mowa w pkt. I ppkt. 2b, w przypadku jego posiadania
5) oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
7) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych
8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
9) oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji
w BIP danych osobowych - zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych
10) oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych.

Druk kwestionariusza osobowego wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt. V
ppkt. 5-10 dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bipraciborz.pl) w zakładce „Praca w Urzędzie” – „Druki do pobrania” lub Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 213.

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne uczestniczyć będą w postępowaniu kwalifikacyjnym obejmującym:
Etap I obejmować będzie test z wiedzy z zakresu ustaw wymienionych w pkt. I ppkt. 2c.
Etap II obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną.

O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w postępowaniu wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji i remontów w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
w Wydziale Inwestycji i Urbanistyki ” w terminie do 27.09.2022 r., w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

Dokumenty aplikacyjne najlepszych kandydatów wyłonionych w toku naboru przez Komisję Rekrutacyjną – zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Pozostałe dokumenty aplikacyjne nieodebrane przez kandydatów zostaną zniszczone po upływie 14 dni od dnia opublikowania wyników naboru.

Kandydat wybrany do zatrudnienia, podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych podlega skierowaniu do odbycia służby przygotowawczej, o której mowa
w art. 19 niniejszej ustawy.

Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych publikacji w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Racibórz podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 32 75 50 663.

do góry