• Język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Nabór na stanowisko podinspektora ds. kontroli w zakresie (..)

Nabór na stanowisko podinspektora ds. kontroli w zakresie gospodarki odpadami

2022-10-05

Prezydent Miasta Racibórz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. kontroli w zakresie gospodarki odpadami w Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6 w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania :

1) niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe
 2. prawo jazdy kat. B
 3. obywatelstwo polskie
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. nieposzlakowana opinia.

2)  dodatkowe:

 1. 1 rok stażu pracy w obszarze zgodnym z zadaniami na stanowisku lub 4 lata stażu pracy w administracji,
 2. znajomość przepisów:
 • ustawy o samorządzie gminnym
 • ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • ordynacji podatkowej ( dział IV i VI)
 1. znajomość topografii miasta Racibórz.
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca biurowa 40%
 2. praca w terenie 60%
 3. praca przy komputerze
 4. pełny wymiar czasu pracy
 5. planowany termin rozpoczęcia pracy: październik 2022 r.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu sierpniu 2022r. miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił powyżej 6%.

 Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
 • kontroli posiadania umów i dowodów uiszczania opłat przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są w gminnym systemie gospodarki odpadami
 • weryfikacji faktycznej ilości oddawanych odpadów z liczbą pojemników zadeklarowanych w systemie gospodarki odpadami
 • kontroli realizacji wymogu selektywnego zbierania odpadów powstających na terenie nieruchomości
 • kontroli właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy zgłosili informację dotyczącą kompostowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych
 • postępowań w sprawach:
 1. określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 2. utraty prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, którzy złożyli informację o kompostowaniu bioodpadów stanowiących odpady komunalne, w kompostownikach przydomowych
 3. Przekazywanie informacji do Straży Miejskiej w zakresie nakładania kar grzywny w oparciu o przeprowadzone kontrole w systemie gospodarki odpadami
 4. Sporządzanie analiz z zakresu zadań realizowanych na zajmowanym stanowisku.

 Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie prawo jazdy kat. B
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, o których mowa w pkt. I ppkt. 2a, w przypadku jego posiadania
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji
  w BIP danych osobowych - zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych
 • oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych.

Druk kwestionariusza osobowego wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt. V ppkt. 5-10 dostępny jest w  Biuletynie Informacji Publicznej (www.bipraciborz.pl) w zakładce „Praca w Urzędzie” – „Druki do pobrania” lub Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 213.

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne uczestniczyć będą w postępowaniu kwalifikacyjnym obejmującym:

Etap I obejmować będzie test z wiedzy z zakresu ustaw wymienionych w pkt. I  ppkt. 2b

Etap II obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną.

O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w postępowaniu wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko podinspektora ds. kontroli w zakresie gospodarki odpadami w Wydziale Komunalnym”
w terminie do 12.10.2022 r.
, w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

Dokumenty aplikacyjne najlepszych kandydatów wyłonionych w toku naboru przez Komisję Rekrutacyjną – zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Pozostałe dokumenty aplikacyjne nieodebrane przez kandydatów zostaną zniszczone po upływie 14 dni od dnia opublikowania wyników naboru.

Kandydat wybrany do zatrudnienia, podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych podlega skierowaniu do odbycia służby przygotowawczej, o której mowa w art. 19 niniejszej ustawy.

Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych publikacji w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Racibórz podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 32 75 50 663.

do góry