Poznaj terminy zapłaty opłat rocznych z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
Strona główna Urząd Aktualności Wiadomości Urzędu Miasta
11 Wrzesień 2019
kategoria:
Wiadomości i wydarzenia

Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz.688 z poźn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr 362/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: Udzielenie schronienia oraz posiłku dla osób bezdomnych skierowanych w trybie ustawy o pomocy społecznej z terenu miasta Racibórz w terminie od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. dla 50 mężczyzn i 5 kobiet z zakresu: Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób Prezydent Miasta Racibórz ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej.
    

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.
    

Zadaniem komisji jest opiniowanie złożonych ofert w oparciu o Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowiący załącznik Nr 2 do przedmiotowego Zarządzenia.
  

Członkowie komisji biorąc udział w pracach komisji konkursowej nie mogą pozostawać w takim stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi udział w konkursie, który może budzić uzasadnioną wątpliwość co do ich bezstronności podczas oceniania ofert a także nie mogą podlegać wyłączeniu  określonemu w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.  Dz.U. z 2018 r., poz. 2096).
    

Udział w pracach komisji ma charakter nieodpłatny.
    

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na Formularzu zgłoszenia kandydata znajdującym się pod zamieszczonym ogłoszeniem w terminie do 18 września 2019 r.
  

Wypełniony Formularz zgłoszenia kandydata należy złożyć w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Racibórz, w Biurze Obsługi Interesanta, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz (decyduje data wpływu do Urzędu).
    

Spośród złożonych kandydatów Prezydent Miasta Racibórz dokona wyboru dwóch członków komisji. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 2da ustawy w przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych lub gdy osoby nie wezmą udziału w pracach komisji wówczas  komisja konkursowa  może działać bez ich udziału.


Informacja o wynikach naboru do komisji konkursowej umieszczona zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz w zakładce Organizacje pozarządowe. Konkursy ofert.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
odt wzór formularza.odt 19-09-11 16:11 20.91KB pobierz plik: wzór formularza.odt

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H