Strona główna Urząd Aktualności Wiadomości Urzędu Miasta
14 Październik 2020
kategoria:
Wiadomości i wydarzenia

Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz.1057 z poźn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr 921/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 5 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Prowadzenie ogrzewalni dla 15 bezdomnych osób (kobiet i mężczyzn) na terenie Miasta Racibórz z zakresu „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowe oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” Prezydent Miasta Racibórz ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

Zadaniem komisji jest opiniowanie złożonych ofert w oparciu o Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 921/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 5 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Prowadzenie ogrzewalni dla 15 bezdomnych osób (kobiet i mężczyzn) na terenie Miasta Racibórz z zakresu „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowe oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”.

Członkowie komisji biorąc udział w pracach komisji konkursowej nie mogą pozostawać w takim stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi udział w konkursie, który może budzić uzasadnioną wątpliwość co do ich bezstronności podczas oceniania ofert a także nie mogą podlegać wyłączeniu określonemu w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn..zm.).

Udział w pracach komisji ma charakter nieodpłatny.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na Formularzu zgłoszenia kandydata znajdującym się pod zamieszczonym ogłoszeniem w terminie do 21 października 2020 r.

Wypełniony Formularz zgłoszenia kandydata należy złożyć w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Racibórz, w Biurze Obsługi Interesanta, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz (decyduje data wpływu do Urzędu).

Spośród złożonych kandydatów Prezydent Miasta Racibórz dokona wyboru dwóch członków komisji. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 2da ustawy w przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych lub gdy osoby nie wezmą udziału w pracach komisji wówczas komisja konkursowa może działać bez ich udziału.

Informacja o wynikach naboru do komisji konkursowej umieszczona zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz w zakładce Organizacje pozarządowe. Konkursy ofert.
kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
odt Formularz.odt 20-10-14 14:35 21.46KB pobierz plik: Formularz.odt

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H