Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji (..)

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

2021-05-27

Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz.1057 z poźn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr 1255/2021 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2021 r. p.n.: „Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży wraz z zajęciami profilaktycznymi,„ Prezydent Miasta Racibórz ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej.

              Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

              Do zadań komisji konkursowej należy:

  1. Opiniowanie złożonych przez organizacje ofert.
  2. Przedłożenie Prezydentowi Miasta Racibórz wypracowanej opinii Komisji Konkursowej.

              Zasady działania komisji konkursowej:

  1. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,

w obecności co najmniej połowy pełnego składu osobowego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

  1. Osoby wchodzące w skład Komisji powołuje Prezydent w formie zarządzenia.
  2. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący Komisji.
  3. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji oraz członkowie. Z chwilą podpisania protokołu Komisja ulega rozwiązaniu.
  4. Podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych dokonuje Prezydent Miasta Racibórz,  po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

 

              Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Z 2021 poz.735) dotyczące wyłączenia pracownika.

              Udział w pracach komisji ma charakter nieodpłatny.

              Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na Formularzu zgłoszenia kandydata znajdującym się pod zamieszczonym ogłoszeniem w terminie do 7 czerwca 2021 r.

              Wypełniony Formularz zgłoszenia kandydata należy złożyć w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Racibórz, w Biurze Obsługi Interesanta, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz (decyduje data wpływu do Urzędu).

              Spośród złożonych kandydatów Prezydent Miasta Racibórz dokona wyboru dwóch członków komisji. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 2da ustawy w przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych lub gdy osoby nie wezmą udziału w pracach komisji wówczas  komisja konkursowa  może działać bez ich  udziału.

              Informacja o wynikach naboru do komisji konkursowej umieszczona zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz w zakładce Organizacje pozarządowe. Konkursy ofert.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
odt 2021-05-27 Formularz zgłoszeniowy.odt
ilość pobrań: 112
Formularz zgłoszeniowy.odt 19.84KB -

do góry