• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Pierwsze spotkanie Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju (..)

Pierwsze spotkanie Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju Miasta Racibórz

2023-05-31
Dofinansowanie zostanie skierowane w zrównoważone przedsięwzięcia
Dofinansowanie zostanie skierowane w zrównoważone przedsięwzięcia

W piątek, 26.05.2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju Miasta Racibórz, któremu przewodniczył Zastępca Prezydenta Miasta Pan Dawid Wacławczyk.

Realizacja celów zrównoważonego rozwoju

Podczas spotkania omówione zostały cele powołanego Zespołu wynikające z krajowych i międzynarodowych dokumentów strategicznych, które przedstawione zostały w trakcie prezentacji. W perspektywie finansowej na lata 2021-2027, dofinansowanie skierowane zostanie w zrównoważone przedsięwzięcia przyczyniające się do osiągania celów Krajowej Polityki Miejskiej 2030, Europejskiego Zielonego Ładu oraz Agendy ONZ 2030.

W trakcie spotkania Zespół omówił potrzebne działania, które umożliwią spełnienie wymogów dla projektów, strategii i programów przyjmowanych i wdrażanych przez Miasto Racibórz. W publikowanych obecnie kryteriach oceny projektów do dofinansowania w latach 2021-2027, zakres zrównoważonego rozwoju stanowi jeden z obszarów oceny kluczowej. Stąd niezbędne staje się projektowanie działań Miasta z uwzględnieniem wytycznych i wyzwań wskazanych w krajowych i międzynarodowych dokumentach strategicznych.

Określone globalnie i lokalnie zjawiska oraz problemy na obszarach miejskich o charakterze m.in. gospodarczym, społecznym, środowiskowym, w tym klimatycznym, kulturowym, przestrzennym, przenikają się i wzajemnie na siebie wpływają. Dlatego należy odejść od sektorowego prowadzenia polityk publicznych. Oznacza to na przykład, że dana inwestycja musi być planowana z uwzględnieniem oddziaływania m.in. na ład przestrzenny, środowisko, adaptację do zmian klimatu, ludzi.

Agenda ONZ 2030

W 2015 roku, 193 państwa członkowskie ONZ przyjęły Agendę 2030. To program działań o bezprecedensowym zakresie i znaczeniu, definiujący model zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym.

Europejski Zielony Ład

W listopadzie 2019 Parlament Europejski ogłosił kryzys klimatyczny, wzywając Komisję Europejską do tego, by wszystkie jej wnioski legislacyjne były zgodne z celem ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu poniżej 1,5 °C i z celem znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Komisja Europejska przygotowała więc Europejski Zielony Ład — plan działania dla Europy, aby mogła stać się kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 roku. Wszystkie 27 państw członkowskich zobowiązało się do przekształcenia UE w pierwszy kontynent neutralny dla klimatu do 2050 r.

Nowy Europejski Bauhaus

W roku 2020 Komisja Europejska przyjęła inicjatywę Nowy Europejski Bauhaus. Celem jest wsparcie realizacji Europejskiego Zielonego Ładu poprzez przyspieszenie transformacji różnych sektorów gospodarki dla poprawy jakości życia w kierunku wysokiej jakości projektowania dla zrównoważonego rozwoju, w tym dla zmniejszenia emisyjności, wprowadzenia gospodarki cyrkularnej oszczędzania zasobów naturalnych.

Krajowa Polityka Miejska 2030

Polityka miejska w Polsce koncentruje się na działaniach i instrumentach zorientowanych terytorialnie, które odpowiadają aktualnym wyzwaniom stojącym przed miastami, w tym m.in. demograficznym i klimatycznym. Oznacza to, że poszczególne polityki realizowane przez różne resorty i instytucje rządowe powinny umożliwiać jak najlepsze wykorzystanie unikalnych potencjałów i przewag konkurencyjnych polskich miast i ich obszarów funkcjonalnych dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego. Szczególną uwagę poświęca się małym i średnim ośrodkom.

do góry