• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu (..)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego. Poziom 2

2022-12-04

1
DMS-KA.731.2.47.2022

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

POZIOM 2

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia

poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu
informowania (100 μg/m3) dla pyłu
zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia
04-05.12.2022 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka
Od godz. 9.00 dnia 04.12.2022 r. do godz.
24.00 dnia 05.12.2022 r.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające
rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń
w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-
komunalnego.

Dzień 04.12.2022 r.

Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza, prognoz jakości powietrza
i meteorologicznych, na poniższym obszarze, ze względu na pył zawieszony PM10,
prognozowana jest zła jakość powietrza, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych
i nocnych.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10:

Prognozowane na dzień 04.12.2022 r. przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10
obejmują powiaty: powiat cieszyński, powiat raciborski.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla
pyłu PM10:

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 04.12.2022 r. istnieje ryzyko
przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 284 946 osób.

Dzień 05.12.2022 r.

Na podstawie prognoz jakości powietrza i meteorologicznych, na poniższym obszarze, ze
względu na pył zawieszony PM10, prognozowana jest zła jakość powietrza, szczególnie w
godzinach porannych, wieczornych i nocnych.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10:

Prognozowane na dzień 05.12.2022 r. przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10
obejmują powiaty: powiat cieszyński, powiat raciborski, powiat żywiecki.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla
pyłu PM10:

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 05.12.2022 r. istnieje ryzyko
przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 437 145 osób.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy
ludności

osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-
naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba
wieńcowa),

 

2
osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu
oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba
płuc),

osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,

osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne
skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać
pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej,
brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu
oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie
dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej,
nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych.
W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu
zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki
ostrożności

Ogół ludności:

- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na
zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból
gardła,

- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np.
palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

- ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,

- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność,
kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż
normalnie,

- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np.
palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest
konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym
niepełnosprawnymi,

- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim
do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych
opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza
oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko
narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu
zawieszonego,

- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań
krótkoterminowych

Działania określone przez Zarząd Województwa w planach
działań krótkoterminowych

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania
04.12.2022 r. godz. 09.00
Podstawa prawna

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.),

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012
r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
(t.j.Dz. U. 2021 r. poz. 845)

 
 

3
Źródła danych

Państwowy Monitoring Środowiska dane z systemu
monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska

Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy
(IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza

Opracowanie
Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska RWMŚ w Katowicach

Publikacja
https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/overruns/0
Wzór powiadomienia do systemu RSO

Tytuł

do góry