• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Przypomnienie dla mieszkańców zakwalifikowanych do PONE

Przypomnienie dla mieszkańców zakwalifikowanych do PONE

2022-05-30

Mieszkańcy Raciborza, którzy zakwalifikowali się do PONE, mają czas do 31 maja na dostarczenie dokumentów.

Na podstawie §45 ust. 1 Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach mieszkalnych (przyjętego Uchwałą Rady Miasta Racibórz nr XII/194/2019 z dnia 27.11.2019 r. z późn. zm.), Inwestorzy których zadania zostały umieszczone na liście podstawowej zobowiązani są do dostarczenia do Urzędu Miasta Racibórz następujących dokumentów:

  1. zgody administratora/zarządcy budynku - w przypadku gdy Inwestor nie jest jego właścicielem,
  2. umowy przedwstępnej zawartej z wybranym Wykonawcą na realizację zadania zawierającą co najmniej termin realizacji zadania (tj. nie dłuższy niż do 30 listopada 2022 r.,
  3. kosztorys zadania;zgłoszenie właściwemu organowi robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub wydaną przez właściwy organ decyzję o pozwoleniu na budowę, wraz z zawiadomieniem organu o zamierzonym przystąpieniu do robót budowlanych, lub oświadczenie, że nie są one prawem wymagane,
  4. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w §34 Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach mieszkalnych tj. wydany przez akredytowane laboratorium certyfikat lub raport z badań potwierdzający wartość współczynnika COP,
  5. deklarację sposobu wypłaty dotacji wraz z numerem konta, na które ma być przelana dotacja, w przypadku wybrania przelewu.

Dokumentację należy dostarczyć do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Raciborzu w terminie do 31 maja 2022r. Niedostarczenie dokumentacji skutkuje skreśleniem wniosku z listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania.

Przypominamy jednocześnie, że gwarancją przyznania środków finansowych jest umowa dotacji. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się natomiast tylko te wydatki, które ponoszone są po dacie podpisania ww. umowy.

do góry