Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Rozstrzygnięcie konkursu "Prowadzenie ogrzewalni dla (..)

Rozstrzygnięcie konkursu "Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób na terenie Miasta Racibórz"

2021-10-26

ZARZĄDZENIE NR 1495/2021

PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 25 października 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na 2021 r.  „Prowadzenie ogrzewalni dla 15 bezdomnych osób (kobiet i mężczyzn) na terenie Miasta Racibórz” z zakresu „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”
Na  podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym  (t.j.  Dz. U. z 2021 r.  poz. 1372)  oraz  art. 15 ust. 2 h  i ust. 2 j  ustawy  z dnia  24 kwietnia  2003r.  o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Zarządzenia Nr1447/2021  Prezydenta  Miasta  Racibórz  z21  września  2021 r.  w sprawie  ogłoszenia  otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na 2021 r. „Prowadzenie ogrzewalni dla 15 bezdomnych osób (kobiet i mężczyzn) na terenie Miasta Racibórz” z zakresu „Pomoc społeczna, w tym  pomoc  rodzinom  i osobom  w trudnej  sytuacji  życiowej  oraz  wyrównywanie  szans  tych rodzin i osób”
zarządzam, co następuje: § 1. 1. Dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na 2021 r.  „Prowadzenie  ogrzewalni  dla  15 bezdomnch  osób  (kobiet  i mężczyzn)  na  terenie  Miasta Racibórz” z zakresu „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej  oraz  wyrównywanie  szans  tych  rodzin  i osób”,  w formie  wsparcia  tych  zadań  wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Wykaz podmiotu, którego oferta została wybrana w postępowaniu konkursowym wraz z kwotą dotacji, stanowi załącznik do zarządzenia.
3. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej z podmiotem, którego oferta została wybrana do realizacji zadania.
§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1 zabezpieczone są w budżecie miasta na 2021 rok w dziale 852. § 3. Zarządzenie podlega głoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz www.bipraciborz.pl       w zakładce: Organizacje pozarządowe. Konkursy ofert., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Racibórz oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl. § 4. Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Naczelnikowi  Wydziału  Spraw  Społecznych  a nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę sprawował osobiście.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
  
Prezydent Miasta  
Dariusz Polowy

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2021-10-26 1495_2021.pdf
ilość pobrań: 66
1495_2021.pdf 258.99KB zobacz

do góry