• Język migowy
  • BIP

Urzędnik zapuka do drzwi

2023-02-20

17 lutego rozpoczęła się akcja doręczania mieszkańcom decyzji w sprawie podatku od nieruchomości na 2023 rok. Decyzje są doręczane przez pracowników Urzędu Miasta Racibórz.

Zgodnie z przepisami ustawy ordynacja podatkowa - decyzje z zakresu spraw podatkowych mogą być doręczane podatnikom tylko przez pocztę lub pracowników organu podatkowego.

Doręczanie decyzji może odbywać się po godzinach pracy urzędnika lub w czasie wolnym od pracy.

Odbierający pismo potwierdza doręczenie pisma własnoręcznym podpisem, ze wskazaniem daty doręczenia. Jeżeli odbierający pismo nie może potwierdzić doręczenia lub uchyla się od tego, doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrała pismo  i przyczynę braku jej podpisu.

W przypadku nieobecności adresata w mieszkaniu, pisma doręcza się za pokwitowaniem pełnoletniemu domownikowi.

Uwaga: Pracownicy Urzędu roznoszący decyzje podatkowe, nie mogą pobierać od mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych. Podatki mogą być uiszczane przelewem na konto Urzędu lub w kasach Urzędu Miasta, a także w Urzędzie pocztowym, w którym nie jest pobierana prowizja.

do góry