Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!
Strona główna Urząd Aktualności Wiadomości Urzędu Miasta
10 Lipiec 2003
kategoria:
Wiadomości i wydarzenia
Rok 2003 jest ostatnim rokiem kadencji ławników wybieranych w 1999 roku. Do końca października rady gminy wybiorą ławników do sądów rejonowych i okręgowych na kolejną czteroletnią kadencję , która rozpocznie się 1 stycznia 2004 roku. Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zgłaszają w równej liczbie terenowe organy administracji rządowej, związki zawodowe oraz organizacje pracodawców. Natomiast kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje i związki zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa oraz co najmniej 25-u obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie. Obywatel podpisujący zgłoszenie podaje czytelnie swoje imię i nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania. Uprawnionymi do składania oświadczeń w sprawie zgłaszania są trzy pierwsze osoby , które podpisały jego zgłoszenie. Zgłaszając kandydata na ławnika, należy podać jego imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania i miejsce zatrudnienia oraz wskazać okres zamieszkiwania i zatrudniania na obszarze gminy, w której kandyduje. Kandydat na ławnika powinien swoim podpisem potwierdzić zgodę na kandydowanie. Ławnikiem może być osoba, która posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich, ukończyła 30 lat i nie przekracza 65 lat, jest zatrudniona lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku. Ławnikami nie mogą być osoby, zatrudnione w sądach i prokuraturze, wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusze policji oraz osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze służby więziennej. Zgłoszeń można dokonywać do dnia 25 lipca br. w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Racibórz pokój 211 II piętro tel. 415 26 12

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H