Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Informacja dotycząca uprawnień wyborców związanych ze (..)

Informacja dotycząca uprawnień wyborców związanych ze sporządzaniem spisu wyborców

2023-09-06

Na dzień 15 października 2023 roku wyznaczone zostały wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo udziału w głosowaniu ma obywatel polski, który:
- najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
- nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
- nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
- nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Terminy czynności wyborczych związanych z realizacją uprawnień do udziału
w głosowaniu:

 • Do dnia 2 października 2023 roku (poniedziałek) należy zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego.
  Głosować korespondencyjnie może wyborca:
  - niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  - podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji
  w warunkach domowych,
  - który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.

  Zgłoszenia są przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III w jego siedzibie:
  Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, budynek B, pokój 119 telefon 338136374, fax 338136267.
  Skrzynka ePUAP o adresie /m4q475ycio/skrytka
  adres e-mail WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

  O dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu zgłoszenia do Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III (art. 9 Kodeksu wyborczego), czyli do dnia 2 października 2023 roku do godziny 15:30.
 • Do dnia 6 października 2023 roku (piątek) należy zgłosić chęć głosowania przez pełnomocnika.
  Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy:
  - posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  - którzy w dniu głosowania ukończą 60 lat.
  Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju. Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania za wyjątkiem osób wchodzących w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; mężów zaufania i osób kandydujących w wyborach.

  Miejsce złożenia dokumentów:
  Urząd Miasta Racibórz, Wydział Spraw Obywatelskich,
  ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. nr 5 (parter).
  tel. 327550615
 • Do dnia 12 października 2023 roku (czwartek) należy zgłosić zamiar:
  a). głosowania na wniosek o zmianę miejsca głosowania
  Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), czasowo przebywający poza miejscem zamieszkania (tj. ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania), nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli w okresie od 1 września 2023 r. do 12 października 2023 r., złoży w Urzędzie Miasta Racibórz (Wydział Spraw Obywatelskich) wniosek o zmianę miejsca głosowania. Wyborca, który zmienił miejsce głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty.

  b) głosowanie na podstawie zaświadczenia
  Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Urzędzie Miasta Racibórz (Wydział Spraw Obywatelskich) od dnia 1 września 2023 r. do 12 października 2023 r.
  Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, jak również wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
  Wszelkich informacji związanych ze sporządzeniem spisu wyborców można uzyskać w pok. nr 5 Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Racibórz lub pod numerem telefonu 327550615.

  Wzory wniosków i szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie: https://www.bipraciborz.pl w zakładce Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023.

 

do góry