• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

2004-07-02
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Raciborzu p r z y p o m i n a, że przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej zobowiązani są w terminie do 31.12.2004 r. uzupełnić posiadany wpis do ewidencji działalności gospodarczej:
1)o numer ewidencyjny PESEL;
2)dotychczasowy zakres wykonywanej działalności gospodarczej powinien odpowiadać
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD); /tekst PKD dostępny jest na stronie internetowej
www.stat.gov.pl.
do góry