Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!

UCHWAŁA Nr XL/611/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 lutego 2006r. w sprawie: zasad używania herbu Miasta Racibórz

§ 1

 1. Herb Miasta Racibórz jest symbolem stanowiącym własność Miasta i podlegającym szczególnej ochronie.
 2. Wzór graficzny herbu określa Statut Miasta Racibórz.

§ 2

1. Prawo do używania herbu, z zastrzeżeniem ust.3 , przysługuje:

 • organom Miasta Racibórz
 • Urzędowi Miasta Racibórz
 • jednostkom organizacyjnym miasta
 • radnym w sprawach związanych z wykonywaniem mandatu
 • osobom fizycznym i prawnym nie prowadzącym działalności gospodarczej
 • osobom fizycznym i prawnym będącym podmiotami gospodarczymi
 • innym podmiotom

2. Podmioty wymienione w ust.1 zobowiązane są do używania herbu z zachowaniem wymogów określonych w § 3 niniejszej Uchwały.
3. Używanie herbu poprzez umieszczanie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego wymaga uzyskania zgody Prezydenta Miasta.
4. Warunkiem rozpatrzenia przez Prezydenta sprawy używania herbu w sytuacji o której mowa w ust.3 jest przedłożenie przez zainteresowany podmiot pisemnego wniosku zawierającego przewidywany cel wykorzystania oraz projekt graficzny.

§ 3

 1. Herb może być używany tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorem graficznym przyjętym w Statucie Miasta z zastrzeżeniem ust. 2 i 3
 2. Herb zawarty w druku jednobarwnym może być także jednobarwny
 3. Dopuszcza się stosowanie stylizacji herbu w postaci dzieł artystycznych
 4. Herb powinien być używany przez uprawniony podmiot w sposób zapewniający należytą cześć i szacunek .

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H