Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/MiastoCOVIDziBiznes/Formy wsparcia na Start

Formy wsparcia na Start

Źródła dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

Bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności gospodarczej dla zarejestrowanych w pup

Osoby zainteresowane założeniem firmy i jednocześnie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu jako osoby bezrobotne mogą ubiegać się o jednorazową dotację z Funduszu Pracy. Ta forma wsparcia jest najszybszą i najprostszą formą wsparcia jaką można uzyskać przy założeniu działalności gospodarczej w Polsce. Uzyskanie dotacji uzależnione jest od spełnienia warunków określonych w przepisach prawnych.

Szczegółowych informacji udziela:

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz
tel.: 32 415 45 50 wew. 218 lub 219
e-mail:raciborz.praca.gov.pl

bezzwrotne dotacje na ekonomizację organizacji pozarządowych  

Środki finansowe na rozpoczęcie działalności mogą również dotyczyć osób, które chciałby prowadzić działalność gospodarczą w ramach nowej lub istniejącej już organizacji pozarządowej. W ramach wsparcia z Unii Europejskiej można otrzymać na ten cel dotację w wysokości 20 000 zł na stworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym (nawet do 120 000 zł na podmiot) oraz ok 1000 zł przez pierwsze 12 miesięcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności dla każdej osoby w nowopowstałym przedsiębiorstwie społecznym.

Szczegółowych informacji udziela:

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik (mapa google)
tel.: 32 739-55-12, 32 423 70 34, 503-074-783
fax: 32 739-55-12 wew. 106
e-mail:cris@cris.org.pl,

niskoprocentowa pożyczka na start - fundusze pożyczkowe

Fundusze pożyczkowe oferują atrakcyjne oprocentowanie pożyczki zarówno firmom rozpoczynającym działalność, jak i już istniejącym przedsiębiorcom z sektora MŚP. Dzięki ich ofercie przedsiębiorca, może uzyskać środki na finansowanie i rozwój swojej działalności.

Szczegółowych informacji udziela:

Fundusz Górnośląski S. A.
ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice,
(32) 200 84 08
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

FIRMA NA PRÓBĘ BEZ ZUS

Osoby które najpierw chcą przetestować swój pomysł na biznes i nabrać większego doświadczenia zawsze mogą skorzystać z alternatywy jakie oferują Inkubatory AIP. Założenie biznesu w Inkubatorach AIP trwa jeden dzień i pozwala na wystawianie faktur, podpisywanie umów z partnerami przy jednoczesnym braku kosztów z tytułu obowiązkowych składek na ZUS młodego przedsiębiorcy.
Inkubator AIP działa przy współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu  zlokalizowany jest w osobnym budynku, w centrum miasta, co umożliwia korzystanie z inkubatora 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.  Powierzchnia raciborskiego Inkubatora to 40 m2. Do dyspozycji nowych biznesów przekazane są 3 stanowiska komputerowe wraz drukarką i kserem. Po wcześniejszych ustaleniach istnieje również możliwość wykorzystania sali konferencyjnej dla 12 osób.
Najlepsze inkubowane biznesy mają szansę na zaprezentowanie swoich pomysłów przed Funduszem Inwestycyjnym, który został powołany przez Inkubatory AIP. Jeśli pomysł na biznes zdobędzie uznanie inwestorów, młody przedsiębiorca może pozyskać nawet do 0,5 mln zł w zamian za 15% udział w biznesie.

Szczegółowych informacji udziela:

Marcin Parzonka – Manager AIP Racibórz
Tel. 608 469 286
Inkubator AIP przy PWSZ w Raciborzu
ul. Lwowska 9 (pok. 104)
47-400 Racibórz

Inne możliwości wsparcia rozwoju przedsiębiorczości:

Powiatowy Urząd Pracy

Osoby prowadzące już działalność gospodarczą mogą starać się o wsparcie w formie częściowej refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników. Tego rodzaju pomoc przedsiębiorcy mogą uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy:

- Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego  bezrobotnego,
- Bon stażowy dla bezrobotnego do 30-go roku życia
- Bon zatrudnieniowy na zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30-go roku życia

Szczegółowych informacji udziela:

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz
tel.: 32 415 45 50 wew. 218 lub 219
e-mai: raciborz.praca.gov.pl, 

POSTAW NA ROZWÓJ

Funduszu Górnośląski S.A. umożliwia przedsiębiorstwom należącym do sektora MŚP (mikro, małe, średnie) pozyskanie środków finansowych na usługi rozwojowe takie jak: szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, kwalifikacyjne kursy zawodowe, usługi doradcze – doradztwo, coaching, mentoring, oferowanych przez Bazę Usług Rozwojowych na stronie www.usługirozwojowe.parp.gov.pl. Z oferowanych usług mogą skorzystać pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, wspólnicy i partnerzy Poziom dofinansowania zależy od wielkości firmy: średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać 50% dofinansowania (z możliwością zwiększenia do 80%), małe - 70% (z możliwością zwiększenia do 80%), mikroprzedsiębiorstwa - 80%. Kwoty przeznaczone na jedną firmę w ramach jednego projektu mogą sięgać nawet 100 000,00 zł.

Szczegółowych informacji udziela:

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
ul.  Powstańców17
40-039 Katowice
tel. + 48 32 72 85 800, fax. + 48 32 72 85 803
email:  WYŚLIJ WIADOMOŚĆ, strona: www.bur.fgsa.pl

SAMOZATRUDNIENIE NASZĄ SZANSĄ

Biuro projektu firmy Consultor Sp. z o.o. z Raciborza oferuje  pomoc w formie dofinansowania dla osób po 29 roku życia, w szczególności:  powyżej 50 roku życia, niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne i o niskich kwalifikacjach, które planują rozpocząć działalność gospodarczą. W ramach pomocy można uzyskać dotacje w wysokości 23 000,00 zł na założenie własnej działalności gospodarczej. Organizator zapewnia wsparcie doradczo – szkoleniowe, wsparcie pomostowe do 1475 zł przez 12 miesięcy, zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, poczęstunek i  ciepły posiłek podczas szkoleń.
Okres realizacji projektu : 01.02.2017r. - 30.06.2018r.

Szczegółowe informacje:

Consultor Sp. z o.o. – Biuro projektu w Raciborzu
ul. Bema 24a/8
tel. 519 323 396 i 519 323 389
strona: www.sns.consultor.pl

 PROJEKT „50 LAT DOŚWIADCZENIA”

Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o. o. serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pt. „50 lat doświadczenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób niepracujących powyżej 50 roku życia, którzy zamieszkują województwo śląskie i chcą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:

  • bezzwrotnej jednorazowej dotacji  na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 21 413,25 zł,
  • comiesięcznego wsparcia pomostowego pozwalającego pokryć bieżące wydatki związane z działalnością gospodarczą przez okres 6 pierwszych miesięcy prowadzenia firmy (z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy), 
  • wysokiej jakości szkoleń oraz doradztwa z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • indywidualnych konsultacji przy sporządzaniu biznes planu,
  • dradztwa i opieki biznesowej po założeniu działalności.

Okres realizacji projektu od 1.03.2017 r. do 28.02. 2019 r.

Szczegółowych informacji udziela:

Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o.
ul. Wolności 6
41-700 Ruda Śląska
tel. + 48 32 248 77 86 wew. 23 lub 22  
email: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ, strona: www.rarinwestor.pl

pożyczki dla małych przedsiębiorców,absolwentów i osób bezrobotnych

Pożyczki dla małych przedsiębiorców, absolwentów i osób bezrobotnych.
Linia pożyczkowa przeznaczona jest dla małych przedsiębiorców działających na terenie województwa śląskiego, absolwentów oraz osób bezrobotnych rozpoczynających na terenie województwa śląskiego działalność gospodarczą.

Szczegółowych informacji udziela:

Fundusz Górnośląski S. A.,
ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice,
(32) 200 84 08, 201 00 12, (32) 200 84 61
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

pierwszy biznes - wsparcie w starcie

„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”
W ramach Programu udzielane są:
- pożyczka podstawowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- pożyczka uzupełniająca na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy

Szczegółowych informacji udziela:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
BGK Linia 801 667 655 lub 22 596 59 00 (8.00 - 16.00)
e-mail: bgk@bgk.pl, http://www.bgk.pl,

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Możliwość uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
Osoba niepełnosprawna planująca uruchomić działalność gospodarczą, może uzyskać ze środków PFRON dotację na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
Warunki uzyskania pomocy:
Dotację mogą uzyskać osoby niepełnosprawne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. Podstawowym warunkiem uzyskania tej formy pomocy jest nieotrzymanie wcześniej przez zainteresowanego bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.  
Wysokość dotacji
Konkretna kwota dotacji podana jest w umowie cywilnoprawnej, która określa obowiązki stron ją zawierających (starosty i osoby niepełnosprawnej).
Maksymalna wysokość pomocy wynosi piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia, tj. ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.
W przypadku działalności rolniczej wysokość pomocy nie może przekroczyć 7.500 euro.

Dysponentami środków są Powiatowe Urzędy Pracy i to one ustalają wysokość dotacji.

Gdzie szukać informacji?

Fundusze Europejskie w Polsce www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Fundusze Europejskie w woj. śląskim  www.rpo.slaskie.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach   www.efs.wup-katowice.pl,
Bank Gospodarstwa Krajowego   www.bgk.pl
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.armir.gov.pl, Fundusz Górnośląski   www.fgsa.pl

do góry