• Język migowy
  • BIP

Dzień Pracownika Socjalnego

2004-11-19

Dzień pracownika socjalnego obchodzony jest 21 listopada, jednak już w piątek 19 listopada Prezydent Raciborza Jan Osuchowski oraz jego zastępcą Mirosław Szypowski odwiedzili jednostkę organizacyjna gminy Ośrodek Pomocy Społecznej. Prezydenci podziękowali wszystkim pracownikom socjalnym raciborskiego OPS-u za udzielanie wsparcia oraz dostrzeganie problemów ludzi znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.

Działalność zawodowa pracownika socjalnego skierowana jest na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

Do zadań pracownika socjalnego należy: wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej; współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów; organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym; zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.

Pomocy udziela się osobom i rodzinom głównie w związku z ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizmem i narkomanią, trudnością w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, klęską żywiołową. W związku z realizowaniem tak rozległych zadań, system pomocy społecznej obejmuje szeroką sieć placówek i instytucji, w których pomoc i opiekę znaleźć mogą potrzebujący. Są to domy pomocy społecznej, dzienne i środowiskowe domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, placówki pomocy dla matek z dziećmi, dla osób bezdomnych, ośrodki interwencji kryzysowej, placówki opiekuńczo - wychowawcze, ośrodki adopcyjno - opiekuńcze i inne, których powstawanie i funkcjonowanie uzasadniają istniejące potrzeby.

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada dyplom pracownika socjalnego, dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności "praca socjalna" lub ukończyła studia wyższe na kierunkach pedagogika, politologia, i nauki społeczne, psychologia i socjologia. Aby móc wykonywać zawód pracownika socjalnego, obok wiedzy i przygotowania merytorycznego, potrzebne są określone predyspozycje psychiczne i cechy charakteru - życzliwość, obiektywizm, umiejętność właściwej oceny problemu, komunikatywność, siła przekonywania, aktywność, a przede wszystkim duża odporność psychiczna.

do góry