• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Ekodoradca informuje: Od 28 kwietnia 2023r. zmiany w (..)

Ekodoradca informuje: Od 28 kwietnia 2023r. zmiany w świadectwach charakterystyki energetycznej!

2023-03-09

Ważne -  Od 28 kwietnia 2023r. zmiany w świadectwach charakterystyki energetycznej! Od powyższego terminu bez tego dokumentu nie będzie można nieruchomości sprzedać ani wynająć!

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznego i zwiększenie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany ze zużyciem energii.

od 28 kwietnia 2023r świadectwo charakterystyki energetycznej musi być sporządzone jeżeli  budynek, jego część lub lokal będzie:

-  zbywany na podstawie umowy sprzedaży,

-  zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 - wynajęty

Dodatkowo w przypadku nowo wybudowanych budynków inwestor będzie miał obowiązek dołączenia świadectwa charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Z obowiązku tego wyłączone są domy do 70 m2  zabudowy do własnych celów mieszkaniowych.

Jego sporządzenie zleca :

- właściciel lub zarządca budynku w przypadku sprzedaży lub najmu,

- osoba której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w przypadku zbycia tego prawa

- inwestor przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

 Fakt przekazania świadectwa, zostanie odnotowany w akcie notarialnym, natomaiast w przypadku braku jego przekazania- notariusz pouczy zobowiązanego do przekazania świadectwa o karze grzywny za niewywiązanie się z tego obowiązku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane kiedy wykorzystujemy istniejący budynek (lub lokal) "na własny użytek", tj. nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Może utracić ważność przed upływem tego terminu, jeźeli zostaną przeprowadzone prace budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub częsci budynku (np. wymiana okien, wymian źródła ciepła, docieplenie budynku)

do góry