Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Kierunki rozwoju miasta do 2006 roku

Kierunki rozwoju miasta do 2006 roku

2003-07-08
Na czerwcowej sesji Rada Miasta przyjęła przedłożone przez Prezydenta materiały w sprawie realizacji Strategii Miasta, kierunki jego rozwoju w latach 2003 - 2006 oraz zaakceptowała informacje o realizacji Programu Aktywizacji Gospodarczej Miasta Racibórz. Materiały tworzą jedną całość ponieważ są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie się uzupełniają. Pierwszy z nich dotyczy „Realizacji Strategii Raciborza w latach 2000-2002”. Materiał ten stanowi swego rodzaju treściwy opis wszystkich siedmiu głównych priorytetów pod kątem ich realizacji i stopnia zawansowania zadań. Przypomnę że do głównych priorytetów zawartych w Strategii należą w kolejności: - układ komunikacyjny - nieruchomości i infrastruktura - współpraca przygraniczna i transgraniczna - przedsiębiorczość - sektor i rynek rolno – spożywczy - kultura turystyka rekreacja i sport - oraz siódmy ochrona środowiska Głównym celem tego tematu było przedstawienie obecnego stanu realizacji Strategii pod kątem porównania stopnia zaawansowania zadań z pierwotnymi założeniami wynikającymi z samej Strategii. Każde zadanie zostało rozpisane na projekty priorytetowe przeznaczone do realizacji wraz z ich opisem. Dodatkowo na końcu każdego zadania umieszczona została szczegółowa analiza finansowa w rozbiciu na lata realizacji oraz źródła finansowania każdego z przyjętych zadań. Drugi temat dotyczy „Kierunków Rozwoju Raciborza w latach 2003-2006” i stanowi kontynuację uchwalonej Strategii Raciborza na lata 2000-2006. Kierunki opracowane zostały również w oparciu o wieloletni program inwestycyjny przyjęty uchwałą i Rady Miasta. Racibórz. Jako, że w przyszłym roku staniemy się członkami Unii Europejskiej w znacznym stopniu przesłaniem tego materiału jest jak najlepsze przygotowanie miasta do absorpcji środków pomocowych pochodzących z funduszy strukturalnych. Materiał ten przede wszystkim zwraca uwagę na umiejętne planowanie udziału własnego przy realizacji zadań współfinansowanych przez Unię oraz zaleca koncentrowanie się na zadaniach, które mają decydujący wpływ na rozwój gospodarczy gminy. Do zadań tych zaliczono: - układ komunikacyjny - rozwój przedsiębiorczości - ochronę środowiska - współpracę przygraniczną i transgraniczną - rynek rolno-spożywczy - edukację, kulturę turystykę i sport - ochronę zdrowia i sprawy społeczne - oraz gospodarkę nieruchomościami Każde z wymienionych zadań posiada opis wraz z planowanymi działaniami w latach 2003-2006. Ostatnią rzeczą na jaką zwraca się uwagę w Kierunkach Rozwoju Miasta w latach 2003-2006 jest konieczność łączenia się gmin w struktury umożliwiające efektywniejsze korzystanie z funduszy unijnych zwłaszcza przy realizacji dużych projektów, których koszty znacznie przewyższają budżet Raciborza. Ostatnim tematem jest informacja o realizacji Programu Aktywizacji Gospodarczej Miasta Racibórz. W pierwszym etapie realizacji Programu postanowiono utworzyć Raciborską Strefę Aktywizacji Gospodarczej przy ul. Bosackiej 42. Jednak w związku z dużym zainteresowaniem zaadaptowania tej nieruchomości przez Powiatową Komendę Policji w Raciborzu radni zdecydowali, że zostanie zmieniona koncepcja funkcjonowania i umiejscowienia Raciborskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
do góry