Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Nabór na dyrektora zespołu żłobków

Nabór na dyrektora zespołu żłobków

2022-12-23

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTORA ZESPOŁU ŻŁOBKÓW W RACIBORZU

z siedzibą w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9


I. Wymagania :
1) niezbędne:
a) wykształcenie:
* wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi lub
* co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi,
b) co najmniej roczne doświadczenie w kierowaniu żłobkiem,
c) przedstawienie na piśmie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Zespołu Żłobków w Raciborzu,
d) obywatelstwo polskie,
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
f) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) posiada nieposzlakowaną opinię,
h) brak pozbawienia, zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej,
i) rekojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
j) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
k) nie figurowanie w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępców na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym i nie skazanie prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.

2) dodatkowe:
1) znajomość aktów prawnych dotyczących opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prawa pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, przepisów BHP i przeciwpożarowych,
2) umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,
3) umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresowych,
4) samodzielność i dyspozycyjność,
5) gotowość do stałego samodoskonalenia się,
6) odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność i komunikatywność, wysoka kultura osobista.


II. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca biurowa 80 %
2) praca w terenie 20 %
3) praca przy komputerze
4) pełny wymiar czasu pracy
5) praca wymagająca dużej odporności na stres, umiejętności podejmowania decyzji, empatii, umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi
6) planowane zatrudnienie : styczeń 2023 r.

III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Żłobków
w Raciborzu w miesiącu listopadzie 2022 tj. miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił poniżej 6%.

IV. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) kierowanie Zespołem Żłobków w Raciborzu i reprezentowanie go na zewnątrz, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
2) nadzór nad realizacją celów i zadań Zespołu Żłobków w Raciborzu zgodnie
z nadanym Statutem dostępnym na stronie https://www.zlobek-raciborz.4bip.pl/index.php?idg=3&id=11&x=5
3) realizacja zadań przypisanych Dyrektorowi w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu Żłobków w Raciborzu https://www.zlobek-raciborz.4bip.pl/index.php?idg=3&id=32&x=10

V. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
2) kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie
3) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w kierowaniu żłobkiem, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. b ,
4) koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Żłobków w Raciborzu
5) oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii
7) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych
8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji
w BIP danych osobowych - zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych,
10) oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych,
11) oświadczenie o braku pozbawienia, zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej,
12) oświadczenie, że kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
13) oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
14) oświadczenie o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępców na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym i nie skazanie prawomocnym wyrokiem za inne przestepstwo umyślne.

Druk kwestionariusza osobowego wraz z oświadczeniami dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bipraciborz.pl) w zakładce „Praca w Urzędzie” – „Druki do pobrania – Kwestionariusz osobowy kandydata na dyrektora Zespołu Żłobków” lub w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 213.

Kandydaci uczestniczyć będą w postępowaniu kwalifikacyjnym obejmującym:
Etap I Sprawdzenie spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu
Etap II Prezentacja przez kandydatów wyłonionych w I etapie postępowania kwalifikacyjnego przedstawionej koncepcji funkcjonowania i rozwoju Zespołu Żłobków w Raciborzu oraz rozmowa kwalifikacyjna.

O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w postępowaniu wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko Dyrektora Zespołu Żłobków w Raciborzu”, w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, w terminie do 05.01.2023 r. lub za pośrednictwem poczty (w dwóch kopertach) na adres: Urząd Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6,
47-400 Racibórz (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie www.bipraciborz.pl w zakładce „Praca w Urzędzie” oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków w Raciborzu https://www.zlobek-raciborz.4bip.pl w zakładce „ Oferty Pracy”.

Szczegółowe informacje w zakresie naboru można uzyskać w Kadrach Urzędu Miasta Racibórz pod numerem telefonu 032 75 50 663 lub w sprawach merytorycznych związanych z Zespołem Żłobków w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Racibórz pod numerem telefonu 032 75 50 706.

Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, osoba wybrana na stanowisko Dyrektora przed podjęciem zatrudnienia zobowiązana będzie przedstawić zaświadczenie o niekaralności.

Dokumenty aplikacyjne najlepszych kandydatów wyłonionych w toku naboru przez Komisję Rekrutacyjną – zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Pozostałe dokumenty aplikacyjne nieodebrane przez kandydatów zostaną zniszczone po upływie 30 dni od dnia opublikowania wyników naboru.

Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. U z 2022 r. poz. 530) publikacji w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Racibórz podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.

do góry