Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Nabór na stanowisko referenta ds. obsługi interesantów

Nabór na stanowisko referenta ds. obsługi interesantów

2022-12-23

Prezydent Miasta Racibórz
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
referenta ds. obsługi interesantów w Wydziale Organizacyjnym
Urzędu Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6
w pełnym wymiarze czasu pracy

I. Wymagania :
1) niezbędne:
a) Spełnienie jednego z poniższych warunków:
 wykształcenie średnie ekonomiczne lub administracyjne i 2 letni staż pracy, lub
 wykształcenie wyższe
b) obywatelstwo polskie
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
e) nieposzlakowana opinia.

2) dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych oraz w zakresie obsługi interesantów
b) znajomość:
 ustawy o samorządzie gminnym
 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( za wyjątkiem Instrukcji Archiwalnej)
c) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym oraz języka migowego


II. Warunki pracy na stanowisku:
a) praca biurowa 100 %
b) praca przy komputerze
c) pełny wymiar czasu pracy
d) obsługa interesantów Urzędu
e) planowany termin rozpoczęcia pracy: 01.02.2023 r.

III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu listopadzie 2022 r. tj. miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił powyżej 6%.

IV. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Przyjmowanie całości korespondencji dostarczanej przez interesantów do Urzędu.
2) Prowadzenie punktu awizowanych przesyłek oraz wydawanie gotowych dokumentów.
3) Udzielanie interesantom kompleksowej informacji dot. kompetencji wszystkich jednostek organizacyjnych Urzędu i spraw przez nie załatwianych.
4) Rejestracja w programie informatycznym oraz właściwy rozdział korespondencji wpływającej do Urzędu.
5) Obsługa głównej tablicy ogłoszeń znajdującej się w holu Urzędu (rejestracja, wywieszanie, wysyłka ogłoszeń) oraz przekazywanie dokumentów do rozplakatowania na tablicach ogłoszeniowych na terenie miasta.
6) Prowadzenie punktu udostępniania aktów prawnych.
7) Obsługa administracyjno - biurowa Biura Obsługi Interesantów.

V. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy,
2) kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
3) kopie świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie dokumentujące staż pracy,
4) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych oraz w zakresie obsługi interesantów, w przypadku jego posiadania,
5) kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym oraz języka migowego, w przypadku jego posiadania,
6) oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
8) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych
9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji
w BIP danych osobowych - zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych
11) oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych.

Druk kwestionariusza osobowego wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt. V
ppkt. 6-11 dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bipraciborz.pl) w zakładce „Praca w Urzędzie” – „Druki do pobrania” lub Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 213.

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne uczestniczyć będą w postępowaniu kwalifikacyjnym obejmującym:

Etap I obejmować będzie test z wiedzy z zakresu ustaw wymienionych w pkt. I ppkt. 2b.
Etap II obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną.

O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w postępowaniu wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko referenta ds. obsługi interesantów w Wydziale Organizacyjnym” w terminie do 28.12.2022 r., w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

Dokumenty aplikacyjne najlepszych kandydatów wyłonionych w toku naboru przez Komisję Rekrutacyjną – zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Pozostałe dokumenty aplikacyjne nieodebrane przez kandydatów zostaną zniszczone po upływie 30 dni od dnia opublikowania wyników naboru.

Kandydat wybrany do zatrudnienia, podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych podlega skierowaniu do odbycia służby przygotowawczej, o której mowa
w art. 19 niniejszej ustawy.

Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych publikacji w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Racibórz podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 32 75 50 663.

do góry