Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Przypomnienie o naborze na stanowisko podinspektora ds. (..)

Przypomnienie o naborze na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych (do 22.06)

2021-06-21

Prezydent Miasta Racibórz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6
w pełnym wymiarze czasu pracy.

 1. Wymagania :

1) niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe
 2. obywatelstwo polskie
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. nieposzlakowana opinia.

2)  dodatkowe:

 1. 1 rok stażu pracy w obszarze zgodnym z zadaniami na stanowisku lub 4 lata stażu pracy w administracji,
 2. znajomość:
 • ustawy o samorządzie gminnym;
 • ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 • ordynacji podatkowej.
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca biurowa 95 %
 2. praca w terenie 5 %
 3. praca przy komputerze
 4. pełny wymiar czasu pracy
 5. planowany termin rozpoczęcia pracy od 01.07.2021 r.

 

 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu maju 2021
 1. miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił powyżej 6%.
 1. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
  • Prace związane z podatkiem rolnym i leśnym od osób prawnych: sprawdzanie składanych deklaracji, dokonywanie wymiaru oraz korekt podatku.
  • Wystawianie pism wzywających do złożenia i korekty deklaracji podatkowych, sporządzanie wniosków do ukarania za nieterminowe składanie deklaracji i wykazów nieruchomości.
  • Ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego – od osób fizycznych na dany rok podatkowy oraz wydawanie decyzji w tym zakresie.
  • Naliczanie opłaty prolongacyjnej w decyzjach dotyczących rozłożenia na raty oraz odroczenia płatności zaległości podatkowych.
  • Monitorowanie pomocy publicznej, sporządzanie planu kontroli w zakresie podatków i opłat lokalnych na dany rok podatkowy prowadzenie spraw związanych z opłatą skarbową.
  • Przygotowywanie dla celów sprawozdawczych danych dotyczących ulg podatkowych /umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty podatku/ oraz skutków utraconych dochodów z tytułu obniżenia maksymalnej stawki podatkowej ustalonej przez Ministra Finansów w drodze uchwały Rady Miasta (dla stanowiska ds. planowania i wykonania budżetu oraz księgowości i sprawozdawczości budżetowej).
  • Całokształt prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  • Sporządzanie pism dotyczących odwołań podatników od decyzji podatkowych i zażaleń na postanowienia i przekazywanie ich do SKO i WSA.
 1. Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, o którym mowa w pkt. I ppkt. 2a,
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji
  w BIP danych osobowych - zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych.

Druk kwestionariusza osobowego wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt. V
ppkt. 4-9
dostępny jest w  Biuletynie Informacji Publicznej (www.bipraciborz.pl) w zakładce „Praca w Urzędzie” – „Druki do pobrania” lub Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 213.

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne uczestniczyć będą w postępowaniu kwalifikacyjnym obejmującym:

Etap I obejmować będzie test z wiedzy z zakresu ustaw wymienionych w pkt. I  ppkt. 2b.

Etap II obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną.

O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w postępowaniu wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w Wydziale Finansowym ”

z podaniem imienia i nazwiska kandydata w terminie do 22.06.2021 r., w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

Dokumenty aplikacyjne pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych w toku naboru przez Komisję Rekrutacyjną będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Pozostałe dokumenty aplikacyjne nieodebrane przez kandydatów zostaną zniszczone.

Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 1282) publikacji w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Racibórz podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 32 75 50 663.

do góry