• Język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Radni uchwalili budżet miasta na 2005 rok

Radni uchwalili budżet miasta na 2005 rok

2004-12-23

Rada Miasta Na ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta Racibórz radni przyjęli budżet miasta na 2005 rok. Do projektu budżetu, który przedstawił Prezydent Raciborza radni wnieśli zmiany zaproponowane przez Komisje Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów oraz kluby radnych RS 2000 i TMZR.

Po stronie dochodów miasta zapisano ogółem 110.424.599 zł. W porównaniu z mijającym rokiem dochody miasta wzrosną o ok. 12%. Radni Rady Miasta

Wydatki budżetu miasta przewidywane są na kwotę 113.482.252 zł.

Około 33% przewidywanych wydatków przeznaczono na inwestycje. To właśnie w 2005 roku ruszy m.in. największa inwestycja miejska Program kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry, współfinansowana z funduszu spójności.

Radny M. LenkPokrycie udziału własnego w dofinansowaniu planowanych zadań z funduszy strukturalnych UE tj. Rewitalizacja Centrum Miasta, Program kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry oraz Zagospodarowanie terenu ośrodka Ostróg zostanie osiągnięte przy udziale nisko oprocentowanej pożyczki zaciągniętej przez miasto.

W budżecie miasta na 2005 rok wzrosną nakłady na kulturę, sport, edukację i pomoc społeczną.

Oprócz zatwierdzenia Uchwały budżetowej radni przyjęli ponadto następujące uchwały:

 • Uchwała w sprawie przedstawienia do zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
 • Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok.
 • Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obwodnicy miasta Raciborza ( drogi Opawa-Opole)
 • Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/465/2000 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 września 2000 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w jednostce strukturalnej Markowice w Raciborzu.
 • Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/463/2000 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 września 2000 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w jednostce strukturalnej Miedonia w Raciborzu.
 • Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2005-2010. - Załącznik ( Program)
 • Uchwała w sprawie odpłatności za przyrządzanie posiłków w żłobku.
 • Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/366/97 Rady Miejskiej w Raciborzu z dnia 25 czerwca 1997r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Mariańskiej 44.
 • Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr X/111/2003 Rady Miasta Racibórz z dnia 3 września 2003r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Racibórz.
 • Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta i Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu uznając ją za bezprzedmiotową.
 • Uchwała w sprawie sprawiania pogrzebu przez Gminę Racibórz
 • Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy.
 • Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dla osób z zaburzeniami psychicznymi , oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 • Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/192/2004Rady Miasta Racibórz z dnia 28 stycznia 2004 roku dotyczącej przedstawienia do zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
 • Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Racibórz oraz Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu uznając ją za bezzasadną.
 • Przyjęcie Planu Pracy Rady Miasta na 2005 r.

Na wniosek prezydenta Miasta z obrad wycofano Uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obwodnicy miasta Raciborza (drogi Pszczyna-Rybnik-Opole). Dodatkowo przyjęto plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.

do góry