• Język migowy
  • BIP

Strefa płatnego parkowania

2004-12-29

Z dniem 3 stycznia 2004 r w centrum Raciborza pobierana będzie opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania.

Strefa została utworzona na następujących ulicach i placach miasta:
¨ Batorego, Basztowa, Browarna, Chopina, Długa, Drewniana, Gimnazjalna, Kowalska, Lecznicza, Mickiewicza, Młyńska, Nowa, Odrzańska, Piwna, Plac Ofki Piastówny, Plac Wolności, Różana, Solna, Szewska, Zborowa.

Wjazd i wyjazd do strefy oznakowany będzie znakami D-44 (strefa parkowania) i D-45 (koniec strefy parkowania). Miejsca do parkowania w strefie są niestrzeżone.

Opłaty za parkowanie samochodów pobierane będą od poniedziałku do soboty w godzinach:
1) od 7.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku,
2) od 7.00 do 14.00 w soboty
przez wyraźnie oznakowanych parkingowych.

Ustalone zostały następujące stawki opłat za parkowanie pojazdów w strefie:
1) 1,50 zł - za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania,
2) 1,60 zł - za drugą rozpoczętą godzinę parkowania,
3) 1,70 zł - za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania,
4) 1,50 zł - za każdą następną rozpoczętą godzinę parkowania,
5) 12,00 zł - abonament dzienny ogólnodostępny,
6) 20,00 zł - opłata zryczałtowana miesięczna dla jednego pojazdu mieszkańca (na wyznaczonym parkingu) zameldowanego na pobyt stały w obrębie strefy płatnego parkowania i będącego właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu samochodowego, którego prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
7) 20,00 zł - opłata zryczałtowana miesięczna dla jednego pojazdu właściciela lub najemcy lokalu użytkowego (na wyznaczonym parkingu) zlokalizowanego w obrębie strefy płatnego parkowania będącego właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu samochodowego, którego prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Opłata zryczałtowana upoważnia właściciela pojazdu do parkowania pojazdu w strefie płatnego parkowania w dowolnym wolnym miejscu wyznaczonego parkingu lecz nie stanowi prawa wyłączności do dysponowania określonym miejscem w godzinach funkcjonowania strefy. Powyższą opłatę można uiścić w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Zamkowej 4 w Raciborzu.

Dla osób niepełnosprawnych lub kierujących pojazdami przewożącymi osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się za okazaniem "karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej" ustalono stawkę zerową za parkowanie samochodów.

Obowiązkiem kierującego samochodem, który korzysta z miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania jest, niezwłoczne po zaparkowaniu, wykupienie biletu na określony czas parkowania i umieszczenie go za przednią szybą samochodu po stronie kierowcy w sposób umożliwiający jego odczytanie.
Bilet w czasie jego ważności upoważnia do parkowania w całej strefie płatnego parkowania.

W przypadku odmowy uiszczenia opłaty parkingowej, parkingowy pozostawi wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej na przedniej szybie samochodu, za wycieraczką. Opłata dodatkowa jest wysokości 50 zł.
Osoba parkująca samochód, która została obciążona opłatą dodatkową ma obowiązek jej uiszczenia w terminie 7-miu dni od daty wystawienia. W przeciwnym wypadku opłata będzie ściągnięta w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Postój bez wniesionej opłaty w strefie parkowania jest także wykroczeniem przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji na podstawie art. 92 § 1 Kodeksu Wykroczeń. Kto bowiem nie stosuje się do treści znaku drogowego D-44 i parkuje bez wniesienia stosownej opłaty pomimo, że postój bez przedmiotowej opłaty w strefie parkowania jest zabroniony podlega karze grzywny lub nagany.

Szczegółową informację o funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania w Raciborzu można uzyskać w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Zamkowej 4 w Raciborzu (tel. 415 37 17) lub w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Raciborza przy ul. Batorego 6 (tel. 415 36 60).

do góry