• Język migowy
 • BIP

Sesja Rady Miasta Racibórz

2004-10-18

Na sesji, która miała miejsce 27 października br. radni miejscy podjęli w sumie 23 uchwały. Zaznajomili się również z przygotowanymi przez Prezydenta materiałami dot. oceny działalności promocyjnej gminy Racibórz oraz kierunków działań na rok 2005. Dużo miejsca poświęcono analizie wyników kształcenia w raciborskich szkołach podstawowych i gimnazjach na podstawie sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w latach 2002-2004. Przyjęli również informacje o realizacji inwestycji miejskich oraz " Strategii rozwoju Miasta Racibórz na lata 2000- 2006". Na wniosek radnych Przewodniczący Rady Miasta Racibórz Tadeusz Wojnar udzielił głosu mieszkańcom dzielnicy Brzezie oraz dr Janowi Dudzie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Arboretum Bramy Morawskiej w jednostce strukturalnej Brzezie plus analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia w/w planu. (Szczegóły w kolejnych serwisach informacyjnych).

Uchwały podjęte na sesji w dniu 27 października.

 • Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok.
 • Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/322/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych na terenie miasta Raciborza.
 • Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/844/2002 Rady Miasta Racibórz z dnia 11 września 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków.
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Raciborzu przy ulicy Katarzyny.
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Morawskiej.
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Solnej.
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej uregulowania roszczeń do nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Wileńskiej 7.
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Adamczyka 14.
 • Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Arboretum Bramy Morawskiej w jednostce strukturalnej Brzezie plus analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia w/w planu.
 • Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy.
 • Uchwała w sprawie określenia wysokości, szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłków celowych na ekonomiczne usamodzielnienie.
 • Uchwała w sprawie sprawiania pogrzebu przez Gminę Racibórz oraz ustalania zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
 • Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 • Uchwała w sprawie ustalenia zasad naliczania i sposobu pobierania oraz częściowego lub całkowitego zwalniania z odpłatności za wyżywienie ponoszone przez podopiecznych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.
 • Uchwała w sprawie ustalenia zasad naliczania i sposobu pobierania oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
 • Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr L/561/98 Rady Miejskiej w Raciborzu z dnia 27 maja 1998 r. dot. ustanowienia tytułu i medalu " Zasłużony dla Miasta Raciborza".
 • Uchwała w sprawie nadania tytułu wraz z medalem " Zasłużony dla miasta Raciborza".
 • Uchwała w sprawie nadania Gimnazjum Nr 2 w Raciborzu przy ulicy Elżbiety 14 imienia : " Czesława Miłosza".
 • Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Racibórz.
 • Uchwała w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego Nr PN-N-0915/Z/7/04 z dnia 20.10.2004 r. stwierdzające wygaśnięcie mandatu radnego Henryka Mainusza.
 • Uchwała w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego Nr PN-N-0915/Z/8/04 z dnia 20.10.2004 r. stwierdzające wygaśnięcie mandatu radnego Stanisława Miki.
 • Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji do zbadania skutków finansowych i społecznych wynikających z uchylania przez Wojewodę Śląskiego, niezgodnie z prawem, uchwał Rady Miasta Racibórz.

Dodatkowym punktem sesji była informacja o końcowym protokole Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Racibórz z przeprowadzonych kontroli w Miejskim Zarządzie Budynków.


Więcej informacji w kolejnych serwisach informacyjnych.

do góry