Strona główna Urząd Aktualności Wiadomości Urzędu Miasta
05 Listopad 2003
kategoria:
Wiadomości i wydarzenia
Na nadzwyczajnej sesji, która odbyła się 12 listopada 2003 roku radni przyjęli dwie uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych Rady Miasta Racibórz Tadeusza Wojnara oraz Marii Wiechy. W uzasadnieniu do uchwały czytamy, że 13-u podpisanych pod uchwałą radnych w oparciu o prawne opinie prof. dr hab. Bogdana Dolnickiego, prof. Michała Kuleszy, prof. dr hab. Henryka Ciocha i pisma Studiów i Ekspertyz z Kancelarii Sejmu stwierdzają, że ww. radni Rady Miasta Racibórz nie łamią zakazu zawartego w art.24f ust.1 ustawy o samorządzie gminnym. Art. 24f ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Jeśli radny przy wykonywaniu mandatu prowadzi działalność gospodarczą , o której mowa w ust.1, jest zobowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypełnienie obowiązku , o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 190 ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( ustawa z dnia 16.07.1998 r., Dz. U. Nr 95, poz. 602 ze zm.). Podjęte uchwały są odpowiedzą Rady Miasta Racibórz na wystosowane przez Wojewodę Śląskiego pisma, w których wojewoda informuje o wygaśnięciu mandatów radnych Tadeusza Wojnara i Marii Wiechy z dniem 31.03.2003 roku. Zdaniem wojewody, radny Tadeusz Wojnar, pełniąc funkcję prezesa SM „Nowoczesna” w Raciborzu narusza przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Natomiast radna Maria wiecha, pełniąc funkcję dyrektora Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Caritas Diecezji Opolskiej w Raciborzu, które jest użytkownikiem nieruchomości stanowiącej własność gminy Racibórz, narusza zakazy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H