Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Sprzedaż terenu inwestycyjnego przy ul. Bojanowskiej

Sprzedaż terenu inwestycyjnego przy ul. Bojanowskiej

2022-04-15
Teren inwestycyjny w Studziennej na sprzedaż
Teren inwestycyjny w Studziennej na sprzedaż

Prezydent ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Bojanowskiej w Studziennej.

Nieruchomość w przeważającej części zagospodarowana jest jako utwardzony plac oraz jako teren zielony, częściowo zadrzewiony, od strony południowej ograniczony skarpą. Jej najbliższe otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna oraz tereny rolnicze. Dostęp do ul. Bojanowskiej, jest zapewniony poprzez działkę oznaczoną ewidencyjnie numerem 174/8 k.m. 5 obręb Studzienna, stanowiącą własność Gminy Miasta Racibórz, sklasyfikowaną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem I28KDW. Ulica Bojanowska łączy się poprzez ul. Floriana z drogą krajową DK 45 (ul. Hulczyńska). Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej zlokalizowane jest w ciągu ul. Bojanowskiej. Na nieruchomości zlokalizowane jest przyłącze sieci wodociągowej oraz słupy oświetlenia wewnętrznego, wykorzystywanego do oświetlania przedmiotowego terenu.

Cena wywoławcza nieruchomości netto : 400 000 zł, cena uzyskana w wyniku przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 685 z późn.zm.). 

Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2022 r. o godzinie 11.00, w sali nr 125 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6.

Więcej informacji na temat terenu oraz sprzedaży przetargowej w załączonych linkach:

https://www.raciborz.pl/invest_in_raciborz/ul_Bojanowska

https://www.bipraciborz.pl/bip/dokumenty-akcja-wyszukaj-idstatusu-77591-idtypu-77593-idkategorii-39853-idzakladki-95775-numerzakladki-1?komunikat=29343514

do góry