Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!

Położenie

Dane podstawowe

Nieruchomość położona jest w Raciborzu, w obrębie Studzienna, przy ul. Bojanowskiej. Jest w przeważającej części zagospodarowana jako utwardzony plac oraz jako teren zielony, częściowo zadrzewiony, od strony południowej ograniczony skarpą. Jej najbliższe otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna oraz tereny rolnicze.
Dostęp do ul. Bojanowskiej, jest zapewniony poprzez działkę oznaczoną ewidencyjnie numerem 174/8 k.m. 5 obręb Studzienna, stanowiącą własność Gminy Miasta Racibórz, sklasyfikowaną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem I28KDW. Ulica Bojanowska łączy się poprzez ul. Floriana z drogą krajową DK 45 (ul. Hulczyńska).
Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej zlokalizowane jest w ciągu ul. Bojanowskiej.
Na nieruchomości zlokalizowane jest przyłącze sieci wodociągowej oraz słupy oświetlenia wewnętrznego, wykorzystywanego do oświetlania przedmiotowego terenu.
Na nieruchomości mogą się znajdować inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, a nie opisane przez gestorów
Połączenia:
Odległość od drogi o parametrach krajowej: DK45  - 600 m; ok. 1 min.
Autostrady: A1-26,9 km (33 min)
                        A4-39,6 km; (42 min)
Odległość od lotniska: Katowice – Pyrzowice (90 km), Ostrava – Mosnov (69 km)
Odległość od kolei: 2,6 km; ok. 5min.
Miejscowość, w której znajduje się kolej: Racibórz
Odległość od bocznicy kolejowej: 2,7 km; ok. 5 min.

Oznaczenia geodezyjne

Nieruchomość, w skład której wchodzą działki oznaczone ewidencyjnie:
- numerem 506/8 k.m. 5 obręb Studzienna, o powierzchni 0,0373 ha, zapisana w księdze wieczystej nr GL1R/00029720/9 Sądu Rejonowego w Raciborzu, na własność Gminy Racibórz,
- numerem 509/13 k.m. 5 obręb Studzienna, o powierzchni 0,6945 ha, zapisana w księdze wieczystej nr GL1R/00052391/3 Sądu Rejonowego w Raciborzu, na własność Gminy Racibórz.
Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,7318 ha.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Studzienna - Sudół, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLI/626/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 marca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 30 maja 2006 r. Nr 66, poz. 1770), nieruchomość zlokalizowana jest na terenach oznaczonych symbolem:
Działka nr 506/8:

  • I5P - Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (88,3% powierzchni działki),
  • I28KDW - Tereny drogi wewnętrznej (8,5% powierzchni działki),
  • I8KDD - Tereny drogi dojazdowej (3,2% powierzchni działki).

Działka nr 509/13:

  • I5P - Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (61,3% powierzchni działki),
  • I8KDD - Tereny drogi dojazdowej (2,6% powierzchni działki).

Pozostała część działki (36,1% powierzchni) zlokalizowana jest poza granicami planu miejscowego

Forma zbycia

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Kontakt

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
ul. Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz

Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora w Wydziale Rozwoju
pokój 325, tel. 32 755 07 20/21
e-mail:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
pokój 217, tel. 32 755 06 70


Teren inwestycyjny przy ul. Bojanowskiej

Zaktualizowano: 2022-04-15

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H