Urząd Miasta Racibórz
https://www.raciborz.pl/dla_inwestorow_i_przedsiebiorcow/Wsparcie_Urzedu_Miasta
Drukuj grafikę : tak / nie

Wsparcie Urzędu Miasta

Od 18 marca 2020 r. Przedsiębiorstwo Komunalne zawiesiło pobieranie opłat w strefie płatnego parkowania. Zawieszenie poboru opłat w raciborskiej w strefie płatnego parkowania wprowadzono do 11 maja.

Czasowe obniżenie stawek czynszu za najem lokali użytkowych w zasobie Gminy Miasta Racibórz w związku z ograniczeniami wynikającymi z ogłoszonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej – 1 zł za lokal. 

Powyższe wsparcie dotyczy 167 firm, które prowadzą działalność w Raciborzu. Do 10 kwietnia, gdy mija termin opłat, wszyscy zainteresowani powinni otrzymać z MZB skorygowane faktury.

Możliwość otrzymania ulgi (umorzenie, odroczenie terminów płatności, rozłożenie na raty) w zakresie podatków m.in. od nieruchomości, od posiadania środków transportowych.

Szczegółowe informacje oraz Dokumenty: Wniosek, dostępne są tutaj: HTTPS://WWW.BIPRACIBORZ.PL/BIPKOD/12992851?START=2

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc deminimis 
Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc deminimis  

kategoria: Możliwość otrzymania ulgi w zakresie podatków [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf INSTRUKCJA WYPELNIANIA FORMULARZA.pdf 20-04-07 10:58 148.89KB pobierz plik: INSTRUKCJA WYPELNIANIA FORMULARZA.pdf
pdf FORMULARZ INFORMACJI.pdf 20-04-07 10:58 146.27KB pobierz plik: FORMULARZ INFORMACJI.pdf

 

Informacje w sprawie możliwości umorzenia, rozłożenia płatności opłat na raty/przedłużenia terminów płatności:

Dzierżawy nieruchomości nierolnych na czas nieokreślony lub określony – rozłożenie na raty należności czynszowych:
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu -rozłożenie na raty bieżących opłat – karta informacyjna plus druk wniosku:
Opłaty przekształceniowe – rozłożenie na raty (na wniosek) podlegające ustawie z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Uwaga! Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności opłata może zostać rozłożona na raty bądź może zostać ustalony inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

Zmiana terminu płatności opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i opłaty przekształceniowej – do 30 czerwca 2020 r. 

Na podstawie art. 15j i art. 53 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020, poz. 568)  

Opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy nr ING Bank Śląski nr 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692 wskazując w tytule przelewu: „opłata przekształceniowa za rok 2020” lub „opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za rok 2020”,  bądź w placówkach  Poczty Polskiej – bez uiszczania dodatkowej prowizji.

Zmiana stawki opłat za zajęcie pasa drogowego pod lokalizację ogródków przy lokalach gastronomicznych.

W związku z negatywnymi skutkami ekonomicznymi jakie spowodowała epidemia wywołana przez wirus COVID-19, w celu ułatwienia wznowienia działalności gospodarczej w dziedzinie gastronomi, postanowiono zmniejszyć stawkę opłat za zajęcie pasa drogowego pod lokalizację ogródków przy lokalach gastronomicznych.
Rada Miasta podjęła stosowną uchwałę na mocy której obniżono do 0,10 zł/m2 stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego pod lokalizację ogródków przy lokalach gastronomicznych. Z treścią uchwały można zapoznać się pod adresem: https://www.przedsiebiorczyraciborz.pl/wp-content/uploads/2020/05/Uchwala-Nr-XVII-258-2020-1.pdf