Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Spraw (..)

Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich

2021-08-25
 

Prezydent Miasta Racibórz , ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6 w pełnym wymiarze czasu pracy.

 Wymagania :

1) niezbędne:

 

 1. wykształcenie wyższe na kierunku administracja, prawo, ekonomia lub studia podyplomowe w tym zakresie,
 2. 3 letni staż pracy lub wykonywanie przez 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia.

 

2)  dodatkowe:

 

znajomość przepisów ustawy:

 • o samorządzie gminnym
 • o pracownikach samorządowych
 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • o ewidencji ludności
 • o dowodach osobistych.

 

 

 Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 1. Kierowanie pracami Wydziału w celu prawidłowej i sprawnej realizacji zadań ciążących na gminie Racibórz, a wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu i Regulaminu Wewnętrznego Wydziału.
 2. Realizacja zadań przypisanych do wykonania Kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.
 3. Wykonywanie funkcji kierownika Urzędu w stosunku do pracowników Wydziału oraz właściwe zarządzanie personelem.
 4. Podejmowanie działań służących zapewnieniu funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej przy realizacji zadań Urzędu/Wydziału.
 5. Współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu referendum, wyborów oraz konsultacji społecznych.
 6. Prowadzenie spraw związanych z przyjęciem do osiedlenia się na terenie Raciborza osób w ramach repatriacji.
 7. Realizacja zadań dotyczących organizowania zgromadzeń.

 Wymagane dokumenty:

 

 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie dokumentujące staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej, o której mowa w pkt. I ppkt. 1b ogłoszenia – w przypadku jej prowadzenia,
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych - zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych.

 

Druk kwestionariusza osobowego wraz z oświadczeniami dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bipraciborz.pl) w zakładce „Menu przedmiotowe” - „Praca w Urzędzie” – „Druki do pobrania” lub w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 213.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich” z podaniem imienia i nazwiska kandydata w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, w terminie do 07.09.2021 r. lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

 Więcej informacji w załączniku.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
doc 2021-08-25 ogłoszenie o naborze.doc
ilość pobrań: 188
ogłoszenie o naborze.doc 61KB -

do góry