Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Nabór na stanowisko referenta ds. promocji i organizacji (..)

Nabór na stanowisko referenta ds. promocji i organizacji wydarzeń

2022-10-05
 

Prezydent Miasta Racibórz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. promocji i organizacji wydarzeń w Wydziale Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu Urzędu Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6 w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania :

1) niezbędne:

 1. spełnienie jednego z poniższych warunków:
 • wykształcenie średnie i 2 letni staż pracy, lub
 • wykształcenie wyższe administracyjne
 1. prawo jazdy kat. B
 2. obywatelstwo polskie
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. nieposzlakowana opinia.

2)  dodatkowe:

 1. co najmniej 6 miesięcy stażu pracy w administracji
 2. znajomość przepisów:
 • ustawy o samorządzie gminnym
 • ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • ustawy prawo prasowe.
 1. umiejętność redagowania tekstów
 2. znajomość i umiejętność różnorodnej promocji wydarzeń
 3. umiejętność obsługi aparatu fotograficznego, kamery, sprzętu rejestrującego obraz
  i dźwięk.

Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca biurowa 60%
 2. praca w terenie 40%
 3. praca przy komputerze
 4. pełny wymiar czasu pracy
 5. przy realizacji zadań występuje konieczność pracy w godzinach nadliczbowych, weekendy, święta, godziny wieczorne oraz udział w wyjazdach służbowych
 6. planowany termin rozpoczęcia pracy: 02.11.2022 r.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu sierpniu 2022r. miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił powyżej 6%.

 Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Organizacja, promocja i udział w wydarzeniach odbywających się z udziałem Miasta.
 2. Pełnienie funkcji administratora serwisu turystycznego miasta.
 3. Przygotowywanie, publikacja i aktualizacja treści w serwisach i mediach społecznościowych Miasta.
 4. Promocja wydarzeń miejskich w tematycznych serwisach zewnętrznych.
 5. Fotograficzna obsługa wybranych imprez lokalnych.
 6. Realizacja działań związanych z wydawaniem materiałów promocyjnych i koordynowaniem systemu identyfikacji wizualnej Miasta.
 7. Inicjowanie działań w celu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na działania promocyjne.

 Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie prawo jazdy kat. B
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, o których mowa w pkt. I ppkt. 2a, w przypadku jego posiadania
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji
  w BIP danych osobowych - zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych
 • oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych.

Druk kwestionariusza osobowego wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt. V
ppkt. 5-10
dostępny jest w  Biuletynie Informacji Publicznej (www.bipraciborz.pl) w zakładce „Praca w Urzędzie” – „Druki do pobrania” lub Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 213.

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne uczestniczyć będą w postępowaniu kwalifikacyjnym obejmującym:

Etap I obejmować będzie test z wiedzy z zakresu ustaw wymienionych w pkt. I  ppkt. 2b

Etap II obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną.

O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w postępowaniu wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko referenta ds. promocji i organizacji wydarzeń w Wydziale Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu” w terminie do 12.10.2022 r., w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

Dokumenty aplikacyjne najlepszych kandydatów wyłonionych w toku naboru przez Komisję Rekrutacyjną – zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Pozostałe dokumenty aplikacyjne nieodebrane przez kandydatów zostaną zniszczone po upływie 14 dni od dnia opublikowania wyników naboru.

Kandydat wybrany do zatrudnienia, podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych podlega skierowaniu do odbycia służby przygotowawczej, o której mowa w art. 19 niniejszej ustawy.

Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych publikacji w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Racibórz podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 32 75 50 663.

do góry