• Język migowy
 • BIP

Inicjatywa lokalna 2023 ruszyła!

2023-01-03
 

Można już składać wnioski w ramach Inicjatywy Lokalnej na rok 2023. Nabór trwa do 30 stycznia.

Inicjatywa Lokalna, podobnie jak Budżet Obywatelski to narzędzie w rękach mieszkańców, które umożliwia Wam wzięcie odpowiedzialności za miejskie środki i realizację Waszych pomysłów na miasto i na otoczenie wokół siebie. 

W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy Miasta Racibórz (bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do Urzędu Miasta Racibórz, m.in. w zakresie:

 •  działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • rewitalizacji.

Gramy w zielone!

Racibórz stara się promować bioróżnorodność w przestrzeni miasta oraz zazielenianie go przez mieszkańców, dlatego w tym roku punktacja inicjatywy lokalnej została wzbogacona o elementy takie jak nowe nasadzenia, czy też modernizacja i renowacja istniejących terenów zielonych przy użyciu rozwiązań ekologicznych.

Najbardziej korzystne nasadzenia w przestrzeni miejskiej to nasadzenia zróżnicowane, składające się przede wszystkim z roślin rodzimych, roślin miododajnych oraz drzew.

 • Rośliny rodzime to takie, które naturalnie rosną na terenie Polski i z jej flory się wywodzą, np. chaber łąkowy, pierwiosnek wyniosły, ślaz dziki, driakiew żółtawa, żmijowiec zwyczajny, kokorycz pełna czy też krzewy takie jak np. głogi, porzeczki, bez czarny, dereń świdwa,
 • Rośliny miododajne to te, które kwitnąc zapewniają pyłek i nektar dla owadów zapylających.
 • Drzewa, za które można uzyskać najwięcej punktów, to te rodzime, czyli np. wierzby, brzoza brodawkowata, grab pospolity, lipa drobnolistna i szerokolistna czy też klon polny i pospolity.
 • Łąka kwietna jest dobrym rozwiązaniem jeśli chodzi o modernizację istniejącego terenu, ponieważ, w przeciwieństwie do trawnika, nie wymaga częstej pielęgnacji a także jest pożytkiem dla owadów i wielu innych grup zwierząt. Warto jednak wybrać na nią miejsce, które nie służy w całości komunikacji (lub zaznaczyć szlak komunikacyjny w łące).
 • Ogród deszczowy służy magazynowaniu wody deszczowej. Poza odciążeniem kanalizacji deszczowej, rośliny porastające ogród deszczowy mają zdolność oczyszczania wody spływającej a także zatrzymywania jej w danym terenie (co m.in. zapobiega podtopieniom). Można również zaprojektować rozwiązanie, w którym zgromadzoną deszczówkę można w późniejszym czasie wykorzystać do podlewania roślin.

Dobre przykłady roku ubiegłego

W 2022 roku w ramach inicjatywy lokalnej zostały zrealizowane następujące pomysły:

 • Nowe wejście na tereny rekreacyjno-sportowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Raciborzu
 • Strażak oczami dziecka - świadomość, bezpieczeństwo, ekologia, zabawa
 • Strefa relaksu w przedszkolu nr 16 w Raciborzu
 • Zawody Cross Games dla małych i dużych edycja 2022
 • Wymiana bramy głównej garażu
 • Doposażenie placu zabaw przy Zespole Żłobków w Raciborzu
 • Zielona przystań w ekozakątku
 • Bliżej natury - letnia szkoła dla dzieci i młodzieży
 • Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej
 • Gra terenowa - Słowanieńskie Legendy

Więcej informacji TUTAJ

do góry