banner inicjatywa lokalna

Co to jest inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna to forma realizacji zadań publicznych realizowanych przez Miasto Racibórz w zakresie jego zadań własnych we współpracy z mieszkańcami. Celem inicjatywy lokalnej jest aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w rozwiązywaniu konkretnych problemów zidentyfikowanych przez mieszkańców Miasta Racibórz.

W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy Miasta Racibórz (bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do Urzędu Miasta Racibórz, m.in. w zakresie:

 •  działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • rewitalizacji.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami zawartymi w poniższej tabeli oraz do składania wniosków.

Wnioski powinny być składane do dnia 30 stycznia, danego roku kalendarzowego. Po ocenie i akceptacji Prezydenta realizowane będą kolejno, zaczynając od wniosków, które otrzymały największą liczbę punktów, do wysokości środków przyznanych na inicjatywy lokalne w budżecie Miasta Racibórz na dany rok. W przypadku, gdy dwa lub więcej wniosków otrzyma tę samą liczbę punktów, w pierwszej kolejności będzie realizowany ten, który ma wcześniejszą datę wpływu do Urzędu. W przypadku niewykorzystania wszystkich środków przyznanych na inicjatywy lokalne w budżecie Miasta, wnioski złożone po 31 stycznia, po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta, będą realizowane wg kolejności złożenia.

 Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej (klik)

Rozmieszczenie zrealizowanych zadań na mapie w Elektronicznym Systemie informacji Miejskiej (klik)

kategoria: Inicjatywa lokalna [6]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Wniosek 18-11-26 13:16 80.5KB pobierz plik: Wniosek
doc Pełnomocnictwo 19-01-08 14:30 55KB pobierz plik: Pełnomocnictwo
pdf Uchwała nr II/15/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 19-02-18 14:58 267.32KB pobierz plik: Uchwała nr II/15/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
pdf inicjatywa lokalna ulotka 2020 21-01-05 13:02 858.69KB pobierz plik: inicjatywa lokalna ulotka 2020
pdf Zarządzenie w sprawie realizacji wniosków składanych w ramach inicjatywy lokalnej. 19-01-23 11:01 135.9KB pobierz plik: Zarządzenie w sprawie realizacji wniosków składanych w ramach inicjatywy lokalnej.
pdf Ustawa o działalności pożytku publicznego.pdf 21-01-05 13:02 746.91KB pobierz plik: Ustawa o działalności pożytku publicznego.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H