Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!

banner inicjatywa lokalna

Wraz z nowym rokiem ruszamy z kolejnym naborem wniosków do inicjatywy lokalnej!

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz organizacje pozarządowe do składania pomysłów na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej.

Wnioski powinny być składane do dnia 30 stycznia 2023 r.

Inicjatywa Lokalna, podobnie jak Budżet Obywatelski to narzędzie w rękach mieszkańców, które umożliwia wzięcie odpowiedzialności za miejskie środki i realizację pomysłów na miasto i na otoczenie wokół siebie przez mieszkańców.

Dobre zmiany!

Racibórz stara się promować bioróżnorodność w przestrzeni miasta oraz zazielenianie go przez mieszkańców, dlatego w tym roku punktacja inicjatywy lokalnej została wzbogacona o elementy takie jak nowe nasadzenia, czy też modernizacja i renowacja istniejących terenów zielonych przy użyciu rozwiązań ekologicznych.

Najbardziej korzystne nasadzenia w przestrzeni miejskiej to nasadzenia zróżnicowane, składające się przede wszystkim z roślin rodzimych, roślin miododajnych oraz drzew.

 • Rośliny rodzime to takie, które naturalnie rosną na terenie Polski i z jej flory się wywodzą, np. chaber łąkowy, pierwiosnek wyniosły, ślaz dziki, driakiew żółtawa, żmijowiec zwyczajny, kokorycz pełna czy też krzewy takie jak np. głogi, porzeczki, bez czarny, dereń świdwa,
 • Rośliny miododajne to te, które kwitnąc zapewniają pyłek i nektar dla owadów zapylających.
 • Drzewa, za które można uzyskać najwięcej punktów, to te rodzime, czyli np. wierzby, brzoza brodawkowata, grab pospolity, lipa drobnolistna i szerokolistna czy też klon polny i pospolity.
 • Łąka kwietna jest dobrym rozwiązaniem jeśli chodzi o modernizację istniejącego terenu, ponieważ, w przeciwieństwie do trawnika, nie wymaga częstej pielęgnacji a także jest pożytkiem dla owadów i wielu innych grup zwierząt. Warto jednak wybrać na nią miejsce, które nie służy w całości komunikacji (lub zaznaczyć szlak komunikacyjny w łące).
 • Ogród deszczowy służy magazynowaniu wody deszczowej. Poza odciążeniem kanalizacji deszczowej, rośliny porastające ogród deszczowy mają zdolność oczyszczania wody spływającej a także zatrzymywania jej w danym terenie (co m.in. zapobiega podtopieniom). Można również zaprojektować rozwiązanie, w którym zgromadzoną deszczówkę można w późniejszym czasie wykorzystać do podlewania roślin.

Jak zrobić ogród deszczowy.

Poniżej załączony wykaz roślin preferowanych w projektach inicjatywy lokalnej.

Macie swoje pomysły? Śmiało!

Co to jest inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna to forma realizacji zadań publicznych realizowanych przez Miasto Racibórz w zakresie jego zadań własnych we współpracy z mieszkańcami. Celem inicjatywy lokalnej jest aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w rozwiązywaniu konkretnych problemów zidentyfikowanych przez mieszkańców Miasta Racibórz.

W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy Miasta Racibórz (bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do Urzędu Miasta Racibórz, m.in. w zakresie:

 •  działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • rewitalizacji.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami zawartymi w poniższej tabeli oraz do składania wniosków.

Wnioski powinny być składane do dnia 30 stycznia, danego roku kalendarzowego. Po ocenie i akceptacji Prezydenta realizowane będą kolejno, zaczynając od wniosków, które otrzymały największą liczbę punktów, do wysokości środków przyznanych na inicjatywy lokalne w budżecie Miasta Racibórz na dany rok. W przypadku, gdy dwa lub więcej wniosków otrzyma tę samą liczbę punktów, w pierwszej kolejności będzie realizowany ten, który ma wcześniejszą datę wpływu do Urzędu. W przypadku niewykorzystania wszystkich środków przyznanych na inicjatywy lokalne w budżecie Miasta, wnioski złożone po 31 stycznia, po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta, będą realizowane wg kolejności złożenia.

 Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej (klik)

Rozmieszczenie zrealizowanych zadań na mapie w Elektronicznym Systemie informacji Miejskiej (klik)

kategoria: Inicjatywa lokalna [8]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Wniosek 23-01-03 09:12 86.5KB pobierz plik: Wniosek
doc Pełnomocnictwo 23-01-27 09:10 51.5KB pobierz plik: Pełnomocnictwo
pdf Uchwała nr II/15/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 19-02-18 14:58 267.32KB pobierz plik: Uchwała nr II/15/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
pdf Inicjatywa lokalna - ulotka 23-01-03 09:12 858.69KB pobierz plik: Inicjatywa lokalna - ulotka
pdf Zarządzenie w sprawie realizacji wniosków składanych w ramach inicjatywy lokalnej. 19-01-23 11:01 135.9KB pobierz plik: Zarządzenie w sprawie realizacji wniosków składanych w ramach inicjatywy lokalnej.
pdf Ustawa o działalności pożytku publicznego.pdf 21-01-05 13:02 746.91KB pobierz plik: Ustawa o działalności pożytku publicznego.pdf
pdf Uchwała Nr XXXVII/535/2021 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publ 21-12-30 12:21 247.57KB pobierz plik: Uchwała Nr XXXVII/535/2021 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publ
pdf Wykaz roślin preferowanych w projektach inicjatywy lokalnej 21-12-30 14:17 34.56KB pobierz plik: Wykaz roślin preferowanych w projektach inicjatywy lokalnej

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H