Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Tytuł i medal "Zasłużony dla miasta Raciborza" dla (..)

Tytuł i medal "Zasłużony dla miasta Raciborza" dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

2004-11-16

Rada Miasta Racibórz tym razem przyznała przedsiębiorstwu: Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji tytuł i medal "ZASŁUŻONY DLA MIASTA RACIBORZA". Biorąc pod uwagę 130- letni okres nieprzerwanej działalności w służbie mieszkańcom i zaspokajaniu zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej oraz nowatorskie przedsięwzięcia realizowane przez zakład promujące miasto na zewnątrz o przyznanie zaszczytnych wyróżnień wnioskował Prezydent Raciborza Jan Osuchowski.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji istnieje w Raciborzu od 1874 r. kiedy to oddano do eksploatacji pierwszy, nowoczesny jak na ówczesne czasy, wodociąg. Składał się on z pompowni, filtrów powolnych, zbiornika wody czystej, pompowni wody czystej i zbiornika wieżowego o pojemności 500 m3 wody. Wodę pobierano z Odry, wówczas jeszcze nie zanieczyszczonej. Dopiero w 1906 roku znaleziono bogate zasoby wody podziemnej w Studziennej, gdzie wywiercono 12 studni. Źródła te są wykorzystywane do dnia dzisiejszego. W różnych okresach działalności Zakład działał w różnych strukturach organizacyjnych. Do 1945 r był zarządzany przez niemieckie organizacje wodociągowe. Po II wojnie światowej miał kolejno status przedsiębiorstwa miejskiego, państwowego, w 1992 r. został skomunalizowany, a od 1.01.1997r. działa jako zakład budżetowy.


Zakład prowadzi działalność w zakresie uzdatniania i dystrybucji wody pitnej uzyskiwanej ze złóż głębinowych czwartorzędowych (15 tys. m3/dobę), dostarczanej do budynków mieszkalnych i odbiorców przemysłowych poprzez trzy stacje uzdatniania wody i system sieci wodociągowej, którego długość sięga 220 km. Równocześnie prowadzi działalność w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków w nowoczesnej oczyszczalni o wydajności projektowej - 24 tys. m3/dobę. Oczyszczalnię oddano do użytku w 1997 r. Zakład eksploatuje sieć kanalizacyjną o długości ok.120 km.


Działalność zakładu w przeszłości nie ograniczała się jedynie do granic miasta.
W całym okresie po 1945 r. istniała ścisła współpraca, związana z zaopatrzeniem w wodę, z gminami ościennymi: Kuźnia Raciborska, Rudnik, Kornowac. Współpraca ta istnieje do dzisiaj, a w najbliższych latach rozszerzy się na wszystkie gminy powiatu raciborskiego, w związku z realizacją "Programu budowy kanalizacji Gmin Dorzecza Górnej Odry z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Raciborzu".

Od 1997 r datuje się współpraca z firmami z krajów skandynawskich (Szwecja, Dania). Efekty tej współpracy to modernizacja infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej, pozyskanie wysokiej klasy urządzeń technicznych i nowoczesnych technologii. Daje to możliwości wykonywania usług specjalistycznych poza powiatem raciborskim (Tychy, Czechowice, Sosnowiec).

O poziomie prowadzonej działalności i świadczonych usług Zakładu może świadczyć uzyskany w 2004 r certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego według normy PN - EN ISO 14001.

do góry