Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Ważne dla przedsiębiorców ...

2004-11-16

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Racibórz p r z y p o m i n a, że: przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej zobowiązani są w terminie do 31 grudnia 2004 r. uzupełnić posiadany wpis do ewidencji działalności gospodarczej:

  • o numer ewidencyjny PESEL
  • dotychczasowy zakres wykonywanej działalności gospodarczej powinien odpowiadać Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD); tekst PKD dostępny jest na stronie internetowej

Ponadto zgodnie z art. 67 nowej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcy, którzy przed dniem wejścia w życie ww. ustawy tj. 2 lipca 2004 roku nie mieli obowiązku uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, są obowiązani, w terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, tj. do 21 lutego 2005 r. złożyć we właściwym organie ewidencyjnym zgłoszenie o dokonanie wpisu do tej ewidencji.


www.stat.gov.pl
do góry