• Język migowy
  • BIP

Program Wspierania Przedsiębiorczości do roku 2027+

Program Wspierania Przedsiębiorczości. Co to takiego?

Program Wspierania Przedsiębiorczości to rodzaj dokumentu operacyjnego obejmującego diagnozę stanu lokalnej gospodarki oraz określenie kierunków rozwoju gospodarczego miasta w celu zwiększenia jego konkurencyjności. Jego opracowanie zbiega się w czasie z tworzeniem „Strategii Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030”. W ramach prac analizie poddane zostaną m.in. najważniejsze wskaźniki gospodarcze, czynniki i bariery rozwoju miasta, potencjał: terenów inwestycyjnych, kadrowy, czy sektora przedsiębiorców. Zaplanowane zostaną działania istotne dla rozwoju gospodarki, w tym nakreślone zostaną koncepcje: promocji gospodarczej Raciborza, rozwoju specjalizacji gospodarczych miasta, a także wsparcia rozwoju lokalnego biznesu.

 Jak będzie powstawać dokument?

W ramach prac nad programem prowadzone będą badania ankietowe wśród różnych grup (m. in. firm, instytucji otoczenia biznesu, start-upów, studentów, samorządowców). Odbędą się także warsztaty projektowo-wdrożeniowe  oraz  konsultacje społeczne z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami władz miasta, osobami zaangażowanymi we wspieranie rozwoju. Działaniom tym będzie towarzyszyć  kampania informacyjno-promocyjna.
Termin realizacji i opracowania ostatecznej wersji Programu do przyjęcia przez Radę Miasta Racibórz to 15.12.2021 r.

do góry