Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP
Strona główna/Invest in Raciborz/Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Założenie własnej działalności pod względem proceduralnym  to w zasadzie nic innego jak tylko formalności.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Według przepisów Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców jest to "zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły". Prowadzenie działalności gospodarczej dozwolone jest każdej osobie na równych warunkach. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej osoba może wykonywać wszystkie czynności za wyjątkiem działań zabronionych prawem. Podstawowym aktem prawnym regulującym prowadzenie działalności gospodarczej jest Ustawa Prawo przedsiębiorców.

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Obecnie obowiązującym drukiem do czynności rejestracji jest formularz CEiDG-1 - wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Aby osoba fizyczna mogła rozpocząć działalność gospodarczą powinna złożyć wypełniony w/w wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i wybrać jeden z trybów postępowania:
- Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie.
- Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu.
- Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie
- Pobranie i złożenie wniosku papierowego w urzędzie. Urząd przekształca go na wniosek elektroniczny.
- Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranego urzędu. Podpis musi być notarialnie potwierdzony. 
Wniosek jest wolny od opłat. 
Przedsiębiorca rejestrujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej wypełnia i składa dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk NIP-2. Więcej informacji: www.ceidg.gov.pl

Urząd Miasta Racibórz
Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 7
telefon: 327550613
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Numer REGON - Urząd Statystyczny


Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania numeru REGON. Od lipca 2011 nowej firmie numer REGON przydzielany jest przez Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej, za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zakładając działalność gospodarczą numer REGON zostanie przydzielony nam automatycznie. Wypełniając dane we wniosku CEIDG-1, wnosimy o nadanie numeru REGON. CEIDG przesyła informację do GUS-u o założeniu nowej firmy, od tego momentu w ciągu 7 dni Urząd Statystyczny nadaje numer REGON (ten sam dzień).

Urząd Statystyczny w Katowicach
ul. Owocowa 3
40-158 Katowice
telefon: 327791200
Fax: 327791300

Numer Identyfikacji Podatkowej - Urząd Skarbowy


NIP, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej to numer nadawany każdemu polskiemu obywatelowi z mocy ustawy z dnia 13 października 1995 r. „O zasadach ewidencji i identyfikacji podatników oraz płatników podatków i składek ubezpieczeniowych”. Osoby fizyczne, które rozpoczynają działalność gospodarczą, a nie mają NIP, składają zgłoszenie identyfikacyjne w ramach wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wynika to z art. 28 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. CEIDG przesyła odpowiednie dane, zawarte we wniosku o wpis, do urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę. Powinno to nastąpić nie później niż w dniu roboczym następującym po dokonaniu wpisu.

Forma opodatkowania

Po rozpoczęciu działalności gospodarczej mamy obowiązek poinformować Urząd Skarbowy o tym, jaką formę opodatkowania podatkiem dochodowym wybieramy oraz w jaki sposób będziemy prowadzić ewidencję podatkową. Więcej informacji na stronie: www.gofin.pl, www.pit.pl

Urząd Skarbowy
ul. Stanisława Drzymały 32,
47-400 Racibórz
telefon: 324154211
fax: 324152047

Otwarcie rachunku

Kolejnym etapem naszych przygotowań do rozpoczęcia działalności gospodarczej jest otwarcie firmowego rachunku bankowego. Założenie rachunku bankowego jest dla nas, jako przedsiębiorców obowiązkowe. Jesteśmy zobowiązani do bezgotówkowego obrotu na mocy Ustawy o prawo przedsiębiorców (art. 19) w przypadku, gdy:

 • stroną transakcji jest inny przedsiębiorca,
 • jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji,
 • prowadzimy księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów i rozchodów (rozlicza podatek dochodowy na zasadach ogólnych) zgodnie z art. 61 §1 Ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018r. poz. 800).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Jako przedsiębiorca, czyli płatnik składek, mamy obowiązek dokonania zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) siebie jako płatnika w terminie 7 dni kalendarzowych od daty powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych osób prowadzących działalność (czyli od daty faktycznego rozpoczęcia działalności, która została podana w formularzu NIP-1). Jako płatnik składek jesteśmy zobowiązani dokonać zgłoszenia w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwej dla miejsca prowadzonej działalności gospodarczej (siedziby naszej firmy rozumianej jako adres zakładu głównego).
W tym celu odwiedzamy Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wypełniamy i składamy następujące formularze:

 • ZUS ZFA - zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej
 • ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
 • ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/ zgłoszenie zmiany danych.

Do w/w formularzy powinniśmy dołączyć kopię decyzji Urzędu Skarbowego o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz kopię zaświadczenia Urzędu Statystycznego o nadaniu aktualnego numeru REGON.

ZUS Inspektorat w Raciborzu (podlega pod: ZUS Oddział w Rybniku)
47-400 Racibórz
ul. Łąkowa 28
telefon: 324152385

Zezwolenia, koncesje, działalność regulowana

Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej warto wiedzieć, że wolność gospodarcza, którą zapewnia nam ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, nie obejmuje wszystkich dziedzin życia gospodarczego. Wiele tych obszarów podlega ustawowym ograniczeniom, które dopuszczają możliwość wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie w przypadku posiadanych kwalifikacji i uprawnień zawodowych. Inne zaś wymagają uzyskania zezwoleń lub koncesji. Jeszcze inne muszą zostać zgłoszone do rejestru działalności regulowanej.

Wymogi sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy

Dnia 17 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która znosi obowiązek pracodawcy rozpoczynającego działalność zawiadamiania inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.
W niektórych przypadkach konieczne jest uzyskanie zgody inspektora sanitarnego (SANEPID-u) na prowadzenie działalności w danym lokalu. Dotyczy to m.in. podjęcia działalności w zakresie prowadzenia:

 • sklepu spożywczego,
 • wszelkich placówek gastronomicznych,
 • gabinetu kosmetycznego, itp.

W tych przypadkach "odbioru" lokalu zakładu głównego/miejsca wykonywania działalności gospodarczej musi dokonać SANEPID. Więcej informacji na http://psseraciborz.pis.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Stefana Batorego 8
47-400 Racibórz
telefon: 324594132
fax. 324594131
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

www.mikroporady.pl

Obszerna baza materiałów, dokumentacji, instrukcji, regulaminów, porad, e-porad niezbędnych dla mikro-firm z której można korzystać bezplatnie, znajduje się na stronie www.mikroporady.pl.
W bazie tej znajduje się m.in.:

 • ponad 1200 wyjaśnień, uwag, komentarzy i orzecznictwa prawnego - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • wzory dokumentów w wielu wariantach i wersjach - w formie do natychmiastowego zastosowania - do bezpłatnego pobrania,
 • formularze umów niezbędnych dla prowadzenia mikro i małej firmy, przydatnych na każdym etapie prowadzenia firmy,
 • ponad 180 rekomendacji, porad i instrukcji przygotowanych przez ekspertów z dziedziny prawa, zarządzania, marketingu i innych, uwzględniających specyfikę prowadzenia małej firmy,  
 • kazusy obrazujące "przykłady z życia" na podstawie orzeczeń SN i NSA w sprawach gospodarczych dotyczących mikro firm,
 • wyjaśnienia potrzebnych i niezbędnych pojęć, definicji - przydatnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • e-Porady, konsultacje, gdzie można - poprzez sieć Internet - zadać pytanie ekspertom i bezpłatnie uzyskać odpowiedź.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij mikroporady.pl/prowadzenie-dzialalnosci.

UWAGA !
Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.

do góry