Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Rewitalizacja/Gminny Program Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji

Uchwałą nr LIX/852/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. Rada Miasta Racibórz przyjęła Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Racibórz do roku 2030 (GPR), stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. GPR jest dokumentem wykonawczym do Strategii rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030, który ukierunkowany został na zainicjowanie przedsięwzięć oraz zmian w pierwszej kolejności zorientowanych na rozwój wskazanego obszaru rewitalizacji, jako obszaru pierwszej potrzeby. Program opracowany został w porozumieniu z wieloma interesariuszami, którymi byli mieszkańcy naszego miasta, przedstawiciele sektora biznesu, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne. Dokument określa wizję, cele i kierunki działania oraz szereg przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jakie zamierza się przeprowadzić w najbliższym czasie. Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu, który dostępny jest poniżej, jak i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Plany/Programy/Polityki. 

REWITALIZACJAstanowi proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI przygotowuje się dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji. W GPR określa się m.in.: cele rewitalizacji, przedsięwzięcia rewitalizacyjne, narzędzia wspierające proces rewitalizacji, szacunkowe ramy finansowe oraz źródła finansowania, sposoby monitorowania i oceny programu rewitalizacji.

GPRumożliwia interesariuszom ubieganie się o zewnętrzne źródła finansowania projektów, w szczególności krajowe środki publiczne oraz środki Unii Europejskiej.

Prace nad gminnym programem rewitalizacji dla miasta racibórz do roku 2030

Wraz z przyjęciem uchwały nr XLV/636/2022 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Racibórz do roku 2030, Miasto Racibórz podjęło szereg działań w celu sporządzenia GPR-u.

 

Partycypacja społeczna

Włączenie mieszkańców w proces rewitalizacji ma bardzo istatne znaczenie w przygotowaniu i wgrażaniu programu rewitalizacji. Spotkania, warsztaty, czy badania ankietowe mają na celu poznanie potrzeb mieszkańców, inicjowanie wspólnych działań, wypracowanie konsesusu oraz wspólną pracę nad dokumentem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Racibórz do roku 2030.

Dlatego, jeśli:

  • masz pomysł na projekt, który poprawi jakość życia w Raciborzu,
  • dostrzegasz problemy społeczne i masz pomysł na ich rozwiązanie,
  • chcesz być aktywny społecznie.

Skontatktuj się z Wydziałem Rozowju Urzedu Miasta w Raciborzu!

Każdy głos się liczy!

A czy wiesz, że...?

Projektami realizowanymi w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020 były m.in.:

Ogród Jordanowski

 

Lewe bulwary nadodrzańskie

 

Kompleksowa przebudowa Miesjeki i Powiatowej Biblioteki

 

Dzienny Dom Opieki

 

Remont ul. Długiej

 

Kategoria: Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Racibórz do roku 2030 [4]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-05-10 Aktualna informacja dla notariuszy.pdf
ilość pobrań: 63
Aktualna informacja dla notariuszy.pdf 155.97KB zobacz
pdf 2024-01-17 Wniosek o wydanie zaświadczenia położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji_957396-1.pdf
ilość pobrań: 73
Wniosek o wydanie zaświadczenia położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji_957396-1.pdf 120.73KB zobacz
pdf 2023-07-13 Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Racibórz do roku 2030
ilość pobrań: 375
Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Racibórz do roku 2030 30.01MB zobacz
pdf 2022-09-16 Obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji
ilość pobrań: 408
Obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji 60.65MB zobacz
do góry