Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!

 

Strategia rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030 to kluczowy dokument, który wyznacza  cele, wizję oraz strategiczne i operacyjne kierunki na wielu płaszczyznach. Określa również strukturę funkcjonalno - przestrzenną miasta i jest punktem wyjścia do kształtowania polityki przestrzennej Raciborza i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 W dniu 25 listopada 2020 r. Rada Miasta Racibórz podjęła Uchwałę nr XXV/353/2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Prace nad Strategią były prowadzone na podstawie w/w Uchwały. Pierwszy krok w formułowaniu założeń do Strategii stanowiło przeprowadzenie diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej miasta. Opracowany dokument diagnozy stanowił materiał otwierający debatę nad kierunkami rozwoju miasta, w tym jego modelem funkcjonalno-przestrzennym. Wyniki diagnozy zostały skojarzone z wynikami prowadzonego równolegle badania ankietowego skierowanego do mieszkańców Raciborza oraz z wnioskami ze spotkań warsztatowych prowadzonych zarówno w gronie mieszkańców poszczególnych dzielnic, jak również w trzech grupach tematycznych, obejmujących zagadnienia: życia społecznego, kultury i spędzania czasu wolnego, edukacji, zdrowia oraz polityki społecznej; polityki przestrzennej i środowiskowej, transportu i mieszkalnictwa; rozwoju gospodarczego i rynku pracy. Zrealizowano także cykl spotkań z mieszkańcami zarówno w formule on-line jak i w terenie. Strategia była opracowywana na zasadzie  szeroko zakrojonego partycypacyjnego podejścia do kształtowania treści najważniejszego dokumentu  opisującego pożądaną przyszłość miasta. Realizacja powyższych etapów umożliwiła przeprowadzenie bilansu strategicznego Raciborza przez identyfikację kluczowych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych rozwoju miasta, a następnie ich powiązanie ze sobą w nalizie SWOT. Dało to podstawę do wypracowania postanowień staretgicznych - tj. w pierwszej kolejności wizji Raciborza w perspektywie roku 2030, modelu funkcjonalno - przestrzennego  Raciborza oraz struktury celów, na którą składają się cele strategiczne, cele operacyjne, kierunki działań i przedsięwzięcia strategiczne. Projekt Strategii podlegał również ocenie oddziaływania na środowisko oraz ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji. Wyniki prac przedstawione są na poniższych grafikach.

Grafiki przedstawiające wyniki prac nad Strategią Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030

Całością prac nad Strategią kierował dr Marcin Baron – doświadczony i ceniony ekspert w dziedzinie strategii rozwoju i zarządzania innowacjami.  

Bardzo cieszy aktywność i zaangażowanie mieszkańców w działania partycypacyjne, mimo wielu niedogodności spowodowanych ograniczeniami wprowadzonymi w związku ze zwalczaniem pandemii. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie! Dobrze jest mieszkać wśród ludzi aktywnych, którym zależy na przyszłosci naszego miasta.

 

Zarówno Strategia rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030 jak i dokumenty powstałe w trakcie jej opracowywania dostępne są do pobrania w tabeli u dołu strony.

kategoria: Strategia rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030 [5]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Strategia rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030 21-12-30 08:30 4.16MB pobierz plik: Strategia rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030
pdf Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii 21-12-30 08:41 828.25KB pobierz plik: Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii
pdf Ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii 21-12-30 08:42 1.71MB pobierz plik: Ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii
pdf Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii 21-12-30 08:43 3.44MB pobierz plik: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii
pdf Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji (Strategia +OOŚ) 21-12-30 08:44 0.99MB pobierz plik: Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji (Strategia +OOŚ)

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H