Strona główna Dla Mieszkańców Informacje dla Mieszkańców
12 Luty 2020
kategoria:
Informacje dla Mieszkańców
Ogłoszono  konkurs na dyrektora SP4, zdj. z obchodów Dnia Praw Dziecka w Raciborzu
Ogłoszono konkurs na dyrektora SP4,
zdj. z obchodów Dnia Praw Dziecka w Raciborzu

Prezydent Raciborza ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu. Na oferty czekamy do 27 lutego. Planowany termin powierzenia stanowiska dyrektora szkoły to 6 kwietnia 2020 roku.


Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia kryteria określone przepisami
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r., poz. 1597 z późn. zm) tj.:


1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące
wymagania:
1) Posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
2) Ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) Uzyskał:
a) Co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub;
b) Pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo;
c) W przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora.
5) Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) Ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) Nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8) Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) Nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) Nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1440 z późn. zm.);
11) W przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r., poz. 1480) i ukończył studnia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku filologia polska lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
2. Osoba nie będąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) Posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymógł ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konferencji Szwajcarskiej;
2) Posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3) Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) Nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5) Spełnia wymagania określone w pkt 1 ust. 2,5,6,8,10 i 11.

Więcej szczegółów w załączonym zarządzeniu.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Zarządzenie Konkurs SP4.pdf 20-02-12 09:56 182.47KB pobierz plik: Zarządzenie Konkurs SP4.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H