Strona główna Dla Mieszkańców Informacje dla Mieszkańców
08 Sierpień 2019
kategoria:
Informacje dla Mieszkańców

Prezydent Miasta Racibórz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. architektury i przestrzeni miasta w Wydziale Inwestycji i Urbanistyki.

Niezbędne wymagania dla kandydata to:

a) wykształcenie wyższe – inżynier architekt
b) obywatelstwo polskie
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
e) nieposzlakowana opinia.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko podinspektora ds. architektury i przestrzeni miasta w Wydziale Inwestycji i Urbanistyki” z podaniem imienia i nazwiska kandydata w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, w terminie do 23.08.2019 r. lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

Szczegóły dotyczące konkursu na stronie BIP: https://www.bipraciborz.pl/bipkod/12646265

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H